fbpx

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Kvarteret Ubbo/Odinslund, Uppsala

Uppsala kommun har lagt fram ett planförslag för en omfattande exploatering i Odinslund i Uppsala i det historiska stråket mellan domkyrkan och slottet. Området ingår i riksintresse för kulturmiljövården och utgör en omistlig del av det svenska kulturarvet. Byggnadsvårdsföreningen anser att förslaget är oacceptabelt och menar att ett genomförande skulle medföra påtaglig skada på riksintresset.

Läs hela dokumentet här

Meny