Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom MARSTRAND 73:3

Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom MARSTRAND 73:3 i Kungälvs kommun, Västra Götalands län. Dnr KS2010/2122. Granskning 3.

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av rubricerade planförslag utsänt för en tredje granskning till 2018-04-27 och anför följande.

I granskningsutlåtandet anges till följd av rivningsbeslutet att “kommunen gör därför inte längre bedömningen att planförslaget innebär påtaglig skada på riksintresset”. Vidare anges att “Med utgångspunkt från planeringsförutsättningarna är det Kungälvs kommuns bedömning att planförslaget svarar väl mot en ambition att minska de negativa effekterna av en rivning påriksintresset”.

Att rivningslov beviljats ändrar inte faktum att det föreligger påtaglig skada på riksintresset. SBF hävdar därför, i likhet med tidigare granskningsyttranden 1 och 2 samt brev till kommunen daterat 2018-02-28, att restaurangbyggnaden, hotellet och annexet bör återuppföras som exteriört exakta kopior. Fasaderna på dessa byggnader bör således rekonstrueras fullständigt varvid oskadade originaldelar tillvaratas och återanvänds. Däremot bör vissa avvikelser kunna accepteras vad gäller planlösning m.m. för att byggnaderna ska motsvara dagens krav och planerad användning. SBF yrkar att detaljplanen ändras med denna innebörd. I övrigt hänvisas till tidigare granskningsyttranden.

För Svenska byggnadsvårdsföreningen

Vicki Wenander
Ordförande

Kristina Berglund
Vice ordförande

Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom MARSTRAND 73:3 (PDF)

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!