fbpx

Yttrande över förslag till detaljplan för Apple-butik i Kungsträdgården

Yttrande över förslag till detaljplan för Sju Sekel 1 i norra delen av Kungsträdgården i stadsdelen Norrmalm i Stockholm. Samråd. Dnr S-Dp 2016-00310.

måndag, 27 augusti 2018

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av rubricerade planförslag. SBF anför
följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde:

Sammanfattning

SBF avstyrker planförslaget av följande skäl:

 • Planförslaget strider mot Kungsträdgårdens historiska användning som offentligt rum
  sedan mer än 250 år. Ingreppet skulle innebära att den historiska läsbarheten försvåras
  och att det allmänna parkrummet begränsas.
 • Kungsträdgården behövs i sin helhet som offentligt rum i stadskärnan för möten och
  rekreation inte minst mot bakgrund av den pågående kraftiga förtätningen i City.
 • Den planerade nybyggnaden med stor volym och höjd samt förändringen av
  Hamngatans karaktär till en mera sluten butiksmiljö bryter sönder helhetskaraktären i
  Kungsträdgårdens stadsrum.
 • SBF bedömer att ett genomförande av projektet skulle medföra påtaglig skada på
  riksintresset och strida mot varsamhetskraven i plan- och bygglagen. Det är hög tid att
  Staden förändrar planeringen mot en mera värdebärande stadsutveckling där det
  byggda och gröna kulturarvet beaktas.

Planförslaget
Planförslagets syfte är att möjliggöra uppförande av en elektronikbutik i norra delen av
Kungsträdgården. Företaget Apple har förvärvat tomträtten och avser att öppna en s.k.
flaggskeppsbutik. Den befintliga restaurangbyggnaden avses rivas. Markanvändningen enligt
gällande detaljplan är centrumändamål och planförslaget innebär att 375 kvadratmeter
parkmark tas i anspråk och adderas till denna befintliga byggrätt.

Kungsträdgården – ett offentligt rum under mer än 250 år
Kungsträdgården har anor sedan medeltiden och var i äldre tider en trädgård för kungahuset.
På 1700-talet öppnades trädgården för allmänheten och blev en offentlig plats för rekreation
och förlustelse. Under 1800- och 1900-talen skedde flera genomgripande större förändringar.
Stockholmsutställningen 1866 avhölls i Kungsträdgården. Större förändringar under 1900-
talet skedde inför firandet av Stockholms 700-årsjubilum 1953 och genom den upprustning
som skedde i slutet av århundradet. Kungsträdgården är Stockholms äldsta park och hela tiden
sedan trädgården öppnades för allmänheten har parken varit ett av de viktigaste offentliga
rummen i centrala Stockholm.
Den befintliga byggrätten för centrumändamål utnyttjas idag av en restaurang som är en
naturlig del av det offentliga rummet. Genom den föreslagna utökningen av byggrätten
förstärks markanvändningen för centrumbebyggelse. Denna förändring strider mot
trädgårdens historiska användning som park och allmän plats sedan cirka 250 år. Vyerna
norrifrån mot trädalléerna kommer att skymmas genom den större byggrätten vilket minskar
förståelsen av platsens historia. Planområdet ligger inom riksintresset för Stockholms
innerstad med Djurgården. Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att många uttryck för
riksintresset påverkas negativt. SBF bedömer att denna påverkan medför påtaglig skada på
riksintresset.

Kungsträdgården – en nödvändig oas i den täta stadskärnan
Även om tomträttshavaren enligt planbeskrivningen har ambitionen att ordna aktiviteter
utanför ordinarie öppettider för butiker finns det ingen garanti för detta. Det finns heller ingen
garanti för att Apple kommer att behålla en flaggskeppsbutik i detta läge. Förändringarna sker
snabbt i IT-världen och planbestämmelserna förhindrar inte en verksamhet som är helt sluten
mot det offentliga rummet. Detta skulle innebära att Kungsträdgårdens funktion som
offentligt rum och allmän park inskränks kraftigt.
Det pågår nu en snabb förtätning av City. Befintliga byggnader rivs och ersätts av betydligt
högre byggnader. Många byggnader byggs på med flera våningar. Citymiljön blir mörkare
och solfattigare och ökningen av kontors- och kommersiella ytor drar till sig fler besökare.
Detta innebär att Kungsträdgården som oas för möten och rekreation behövs alltmer och att
denna funktion bör säkerställas för framtiden. Det är anmärkningsvärt att Staden då i stället
väljer att föreslå att den enda parken i City ska minskas.

Kungsträdgården – ett unikt stadsrum
Kungsträdgården utgör ett väl avgränsat vackert stadsrum med en praktfull inramning av
byggnader av högt kulturhistoriskt värde från olika tider. Enligt Stadsmuseets klassificering är
två tredjedelar av den omgivande bebyggelsen blåklassad d.v.s. motsvarande byggnadsminne
och resten, frånsett ett hus, grönklassad d.v.s. särskilt värdefull bebyggelse från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Den nuvarande bebyggelsen i Kungsträdgården är småskalig och uppfattas närmast som
”möbler” inställda i det stora parkrummet. Den föreslagna nya byggnaden är emellertid
betydligt större och högre än övriga byggnader. Genom sin dominans kommer den därför att
bryta sönder helhetskaraktären i det stadsrum som Kungsträdgården utgör idag. SBF anser
därför att förslaget strider mot varsamhetskraven i plan- och bygglagen.
Hamngatans del norr om Kungsträdgården skulle genom planförslaget förändras från ett
ganska öppet gaturum med många inblickar i parkrummet till ett mera slutet gaturum genom
att trädgården med dess alléer avskärmas betydligt mer än idag. Funktionen som
elektronikbutik skulle förstärka denna effekt genom att butiken snarare kommer att uppfattas
som en del av Hamngatans handelsstråk än som en del av parken. Dessutom kräver nybygget
att några träd utmed Hamngatan fälls vilket ytterligare befäster förändringen från park till
butiksmiljö. Byggnaden kommer också sedd söderifrån från parken, genom sin storlek och
längd, att uppfattas som en tydlig avskärmning norrut vilket betyder att parkrummet minskar
både visuellt och genom minskad yta.

Sammanfattande bedömning
SBF bedömer att ett genomförande av projektet skulle medföra påtaglig skada på riksintresset eftersom den historiska läsbarheten av parken försvåras och blir mera otydlig samt genom att det sedan flera sekler offentliga parkrummet för rekreation och möten dag- och kvällstid begränsas. Ingreppet i Kungsträdgårdens stadsrum strider också mot varsamhetskraven i plan och bygglagen. Medborgarna reagerar alltmer på att Staden åsidosätter kulturhistoriska värden i planeringen –på senare tid Slussens ombyggnad, rivningen av Astoriahuset, förslaget till Nobel Center på Blasieholmen och rivningar i kv Sperlingens backe. Förslaget att förlägga Apples butik i norra delen av Kungsträdgården är ytterligare ett projekt som visar Stadens brist på förståelse av vikten av att värna Stadens kulturvärden för framtiden. Det är hög tid att Staden förändrar sitt sätt att planera Stockholm – mot en mera värdebärande stadsutveckling där det byggda och gröna kulturarvet beaktas.

För Svenska byggnadsvårdsföreningen dag som ovan

Björn Ohlén, ordförande

Kristina Berglund, vice ordförande

Meny