Yttrande över Detaljplanekravet – delbetänkande av översiktsplaneutredningen, Stockholm

Yttrande över Detaljplanekravet – delbetänkande av översiktsplaneutredningen SOU 2017:64.

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av betänkandet utsänt på remiss till den 31 oktober 2017. SBF anför följande utifrån föreningens verksamhetsområde:

Sammanfattning

 • SBF anser att det ensidiga fokus som råder i den allmänna debatten på att det är detaljplanen som är hindret för ett snabbt byggande inte är korrekt. Denna syn på detaljplanen som ett hinder framgår också av kommittédirektivet för översiktsplaneutredningen där detta betänkande är en delutredning. Anledningen till att detaljplaneprocesserna ibland kan bli omfattande och tidskrävande är att avvägningen mellan övergripande motstående intressen ofta uteblivit på översiktlig nivå och kommer till ett avgörande först på detaljplanenivå, vilket komplicerar och förlänger dessa processer.
 • SBF anser därför att det är anmärkningsvärt att hittills genomförda lagändringar i detaljplaneprocessen och den nu aktuella delutredningen om detaljplanekravet föregår översiktsplaneutredningens delutredning om utveckling av en mera styrande översiktsplanering. Turordningen mellan delutredningarna borde i stället väljas så att regelverket på högre nivå utreds först varigenom förutsättningarna klarläggs för hur efterföljande detaljplanering lämpligen bör utformas.
 • SBF avstyrker förslaget till lättnader vad gäller detaljplanekravet innan regelverket för den översiktliga planeringen setts över. Framförallt befarar SBF att ett genomförande av betänkandets förslag med minskat krav på detaljplan, innan översiktsplanen utformats på ett mera styrande sätt, innebär stor risk för skada på det byggda kulturarvet till följd av att kulturvärden undervärderas i prövningsprocessen.
 • SBF anser att det bör finnas en möjlighet för miljöorganisationer att komma till tals vid bygglovs- och rivningslovsprövning som rör byggnader och miljöer som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Detta gäller oavsett om betänkandets förslag kommer till genomförande eller ej.

Yttrande över Detaljplanekravet – delbetänkande av översiktsplaneutredningen, Stockholm

Kristina Berglund
Vice ordförande, Arkitekt

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
 • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
  Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
  Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler