fbpx

Yttrande över detaljplan för Centrum 2 m.fl., Gustav III:s torg, Östersund

Gustav III:s torg ligger inom riksintresset för kulturmiljövård Östersund Z 27. I riksintressebeskrivningens första mening gällande dess uttryck står: ”Stadsplanen och dess olika utvecklingsskeden med den äldsta planen från 1788, nya kvartersrader i norr, öster och söder under 1800-talet samt den s.k. Nystan efter en plan från 1881 – gatunät, platsbildningar och tomtindelning.”

 

Gustav III:s torg är just en av de platsbildningar, grundad på tidens tomtindelningar, som riksintresset avser att skydda. Torget är en viktig exponent för ett av stadens viktigaste utvecklingsskeden.

 

Att då bebygga Gustav III:s torg på det sätt som avses i föreliggande detaljplaneförslag, skulle enligt Svenska Byggnadsvårdsföreningen åsamka riksintresset för kulturmiljövård Östersund Z 27 påtaglig skada.

 

Svenska byggnadsvårdsföreningen avstyrker den föreslagna detaljplanen.

Läs hela dokumentet här

Meny