fbpx

Yttrande över Botkyrka kyrkogård, Botkyrka, Stockholm

Yttrande över förslag till detaljplan för utvidgning av Botkyrka kyrkogård, Eriksberg 2:9 m fl i Botkyrka kommun. Dnr 52-83. Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av planförslaget på samråd till 2021-02-21. SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde:

Sammanfattning

SBF avstyrker planförslaget då föreningen bedömer att:

  • ett genomförande skulle medföra påtaglig skada på riksintresset
  • innebära att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk.
  • förslaget strider mot miljöbalken 3 kap 4 och 6§§ samt plan- och bygglagen 2 kap 2
    och 6§§.

Enligt det av riksdagen antagna nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska ”det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas”. Detta planförslag och avsikten att föra fram en detaljplan för Prästängen strider således både mot det nationella målet och mot lagstiftningen och skulle innebära ett kraftigt ingrepp i en mycket välbevarad historisk miljö. Av dessa skäl avstyrker SBF med kraft planförslaget.

Läs hela dokumentet här

keyboard_arrow_up