fbpx

Yttrande över begäran om rivningslov för Södermalm 1:23 (Liljeholmsbadet), Stockholm

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har erfarit att begäran om rivningslov för Liljeholmsbadet samt begäran om förhandsbesked för uppförande av pontonanläggning, Dnr 2021-00881, kommer att behandlas av stadsbyggnadsnämnden 2021-06-16. SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde:

Sammanfattning
Svenska byggnadsvårdsföreningen hemställer att stadsbyggnadsnämnden avstyrker rivningslov. Liljeholmsbadet är Stockholms, därtill med hög sannolikhet, Sveriges sista flytande varmbadhus och det sista exemplet på en över 300 år gammal kulturell företeelse. Med hänsyn till anläggningens höga kulturhistoriska värden anser SBF att ett rivningslov skulle strida mot PBL 9 kap 34§. Att riva Liljeholmsbadet och i stället uppföra en ny pontonanläggning på samma plats skulle innebära en stor förlust för den historiska stadsbilden.

Läs hela dokumentet här

Meny