fbpx

Yttrande över Sicklaön 361:1,del av Sicklaön 40:11, del av Sicklaön 133:1 på Sicklaön, Nacka kommun.

Sammanfattning

  • Birkaområdet har av kommunen dokumenterats som en kulturhistoriskt värdefull miljö vilket innebär att det krävs en hög grad av varsamhet i bebyggelseutvecklingen för att områdets värden ska bestå.
  • SBF anser att planförslaget för Järla stationsområde måste omarbetas så att bebyggelsen i norra delen av planområdet, som vetter mot Kyrkstigen och Birkaområdet, utformas med mindre skala och betydligt lägre hushöjder för att uppnå ett samspel med den lägre villabebyggelsen. Det är anmärkningsvärt att kommunen, mot bakgrund av den kraftiga påverkan på det kulturhistoriskt värdefulla Birkaområdet, inte har bedömt att det råder risk för betydande miljöpåverkan och därför inte upprättat en miljökonsekvensbeskrivning.
  • SBF vill i detta sammanhang också framföra att inriktningen för planerad förtätning av Birkaområdet måste förändras så att den tänkta kraftiga exploateringen ersätts av en varsam förtätning för att inte områdets karaktär ska förstöras. Många trädgårdsstads- och villaområden hotas idag av kraftig förtätning eller utradering vilket innebär att en mycket uppskattad stadstyp riskerar att försvinna och därmed också viktiga årsringar i orternas utveckling. SBF konstaterar att det aktuella planförslaget för Järla stationsområde samt den påbörjade planeringen av villaområdet Birka kommer att medföra att området nästan helt kommer att utraderas. Detta strider både mot miljökvalitetsmål samt mot lagstiftningen till skydd för kulturarvet. Inriktningen i de båda planärendena måste radikalt förändras för att det kulturhistoriskt värdefulla villaområdet ska kunna bevaras för framtiden.

Läs hela dokumentet här.

 

keyboard_arrow_up