fbpx

Yttrande Järla stationsområde norr

Yttrande över förslag till detaljplan för Sicklaön 361:1 och del av Sicklaön 40:11 samt del av Sicklaön 133:1 på Sicklaön, (Järla stationsområde norr), Nacka kommun.

 

Sammanfattning

  • Birkaområdet har av kommunen dokumenterats som en kulturhistoriskt värdefull miljö vilket innebär att det krävs en hög grad av varsamhet i bebyggelseutvecklingen för att områdets värden ska bestå.
  • SBF anser att planförslaget för Järla stationsområde måste omarbetas så att bebyggelsen i norra delen av planområdet, som vetter mot Kyrkstigen och Birkaområdet, utformas med mindre skala och betydligt lägre hushöjder för att uppnå ett samspel med den lägre villabebyggelsen. Det är anmärkningsvärt att kommunen, mot bakgrund av den kraftiga påverkan på det kulturhistoriskt värdefulla Birkaområdet, inte har bedömt att det råder risk för betydande miljöpåverkan och därför inte upprättat en miljökonsekvensbeskrivning.
  • SBF vill i detta sammanhang också framföra att inriktningen för planerad förtätning av Birkaområdet måste förändras så att den tänkta kraftiga exploateringen ersätts av en varsam förtätning för att inte områdets karaktär ska förstöras. Många trädgårdsstads- och villaområden hotas idag av kraftig förtätning eller utradering vilket innebär att en mycket uppskattad stadstyp riskerar att försvinna och därmed också viktiga årsringar i orternas utveckling. SBF konstaterar att det aktuella planförslaget för Järla stationsområde samt den påbörjade planeringen av villaområdet Birka kommer att medföra att området nästan helt kommer att utraderas. Detta strider både mot miljökvalitetsmål samt mot lagstiftningen till skydd för kulturarvet. Inriktningen i de båda planärendena måste radikalt förändras för att det kulturhistoriskt värdefulla villaområdet ska kunna bevaras för framtiden.

Läs hela yttrandet här.

 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler