fbpx

Yttrande Hästen 21

Sammanfattning

SBF hävdar att villkoren enligt miljöbalken och plan- och bygglagen är uppfyllda vad gäller föreningens klagorätt i ärendet. Det är anmärkningsvärt att Staden trots övergripande mål till skydd för kulturarvet i Översiktsplan för Stockholm och i Program för City och trots att analysen av detaljplanens miljökonsekvenser borde leda till ett avslag av projektet, inte tycks se kulturarvet som en resurs utan snarare som ett hinder för fortsatt stadsutveckling. SBF kan inte finna att de skäl som Staden anför, vare sig vad gäller föreningens talerätt eller sakfrågor, innebär hållbara argument mot någon av de motiveringar som SBF anför i sitt överklagande över planförslaget (2018-12-14) och i sitt yttrande med anledning av föreläggande från MMD, (2019-02-01). Med anledning av ärendets principiella vikt vidhåller SBF sin hemställan att ärendet remitteras till Riksantikvarieämbetet.

Läs hela yttrandet här.

Meny