Yttrande Hästen 21

Sammanfattning

SBF hävdar att villkoren enligt miljöbalken och plan- och bygglagen är uppfyllda vad gäller föreningens klagorätt i ärendet. Det är anmärkningsvärt att Staden trots övergripande mål till skydd för kulturarvet i Översiktsplan för Stockholm och i Program för City och trots att analysen av detaljplanens miljökonsekvenser borde leda till ett avslag av projektet, inte tycks se kulturarvet som en resurs utan snarare som ett hinder för fortsatt stadsutveckling. SBF kan inte finna att de skäl som Staden anför, vare sig vad gäller föreningens talerätt eller sakfrågor, innebär hållbara argument mot någon av de motiveringar som SBF anför i sitt överklagande över planförslaget (2018-12-14) och i sitt yttrande med anledning av föreläggande från MMD, (2019-02-01). Med anledning av ärendets principiella vikt vidhåller SBF sin hemställan att ärendet remitteras till Riksantikvarieämbetet.

Läs hela yttrandet här.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

november 2019
januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!