Yttrande över Genua 1 i stadsdelen Ladugårdsgärdet, Stockholm

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av planförslaget, på samråd till 2019-12-17.

SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde:

SBF bedömer, till skillnad mot stadsbyggnadskontoret, att genomförandet av planförslaget kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses enligt MB 6 kap. SBF avstyrker planförslaget av följande skäl:

  • Planförslaget innebär en förvanskning av den befintliga byggnaden vilket strider mot PBL 8 kap 13§.
  • Planförslaget påverkar stadsbilden på ett sätt som strider mot PBL 2 kap 6§.
  • SBF bedömer att viktiga uttryck för riksintresset för staden påverkas på ett sätt som medför påtaglig skada vilket strider mot MB 3 kap 6§.

Läs hela dokumentet här