Yttrande Förslag detaljplan Genua 1 (Ladugårdsgärdet)

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av planförslaget, på samråd till 2019-12-17.

SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde:

SBF bedömer, till skillnad mot stadsbyggnadskontoret, att genomförandet av planförslaget

kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses enligt MB 6 kap. SBF avstyrker

planförslaget av följande skäl:

  • Planförslaget innebär en förvanskning av den befintliga byggnaden vilket strider mot PBL 8 kap 13§.
  • Planförslaget påverkar stadsbilden på ett sätt som strider mot PBL 2 kap 6§.
  • SBF bedömer att viktiga uttryck för riksintresset för staden påverkas på ett sätt som medför påtaglig skada vilket strider mot MB 3 kap 6§.

Läs hela yttrandet här

 

 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!