fbpx

Yttrande MÖD fastigheterna Brädstapeln 13 och 16

Yttrande över Stockholms stads yttrande ang. ärendet överklagande av antagen detaljplan avseende fastigheterna Brädstapeln 13 och 16, i stadsdelen Kungsholmen i Stockholms kommun. Mål nr P 10362-18.
Läs hela yttandet här.
Sammanfattning
 • I motsats till vad Staden anger anser SBF att 5 kap 18§ ÄPBL är tillämplig i detta ärende
  eftersom förslaget till detaljplan innebär en ökning av byggrätten för samlad bebyggelse.
  Talerätten för ideella föreningar som uppfyller miljöbalkens villkor gäller inte bara
  nyexploatering utan även ändring av detaljplan som kan antas medföra betydande
  miljöpåverkan enligt 13 kap 6§ ÄPBL.
 • SBF har i sitt överklagande utförligt argumenterat för varför förslaget till detaljplan, med
  hänvisning till den befintliga byggnadens dokumenterat höga kulturhistoriska värde, kan
  antas medföra betydande miljöpåverkan. SBF hänvisar ånyo till den EU-dom (mål C-
  570/13) som innebär att allmänheten inte kan fråntas rätten att överklaga Stadens
  bedömning att det ej är fråga om betydande miljöpåverkan.
 • Stadens åsikt att planförslaget inte skulle medföra påtaglig skada på riksintresset strider
  enligt SBF:s uppfattning mot de tolkningar av begreppet som gjorts av lagstiftaren,
  Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.
 • Staden tycks anse att det faktum att kulturhistoriska bedömningar av experter inte är
  juridiskt bindande är ett skäl att negligera expertutlåtandena. SBF vill här påtala att
  Stadens egen expert Stadsmuseet bedömer att Trygg-Hansahusets höga kulturhistoriska
  värde motsvarar byggnadsminnesklass. SBF anser att den föreslagna påbyggnaden, genom
  att visuellt reducera den befintliga byggnaden till ett fundament för påbyggnaden, skulle
  medföra en oacceptabel förvanskning av ett av våra mest betydande senmodernistiska
  arkitektoniska verk i Stockholm. Det är byggnadsnämndens skyldighet att fatta beslut
  utifrån gällande lagstiftning till skydd för kulturarvet där expertutlåtandena är ett
  beslutsunderlag som ska beaktas.

 

Meny