Yttrande MÖD fastigheterna Brädstapeln 13 och 16

Yttrande över Stockholms stads yttrande ang. ärendet överklagande av antagen detaljplan avseende fastigheterna Brädstapeln 13 och 16, i stadsdelen Kungsholmen i Stockholms kommun. Mål nr P 10362-18.
Läs hela yttandet här.
Sammanfattning
 • I motsats till vad Staden anger anser SBF att 5 kap 18§ ÄPBL är tillämplig i detta ärende
  eftersom förslaget till detaljplan innebär en ökning av byggrätten för samlad bebyggelse.
  Talerätten för ideella föreningar som uppfyller miljöbalkens villkor gäller inte bara
  nyexploatering utan även ändring av detaljplan som kan antas medföra betydande
  miljöpåverkan enligt 13 kap 6§ ÄPBL.
 • SBF har i sitt överklagande utförligt argumenterat för varför förslaget till detaljplan, med
  hänvisning till den befintliga byggnadens dokumenterat höga kulturhistoriska värde, kan
  antas medföra betydande miljöpåverkan. SBF hänvisar ånyo till den EU-dom (mål C-
  570/13) som innebär att allmänheten inte kan fråntas rätten att överklaga Stadens
  bedömning att det ej är fråga om betydande miljöpåverkan.
 • Stadens åsikt att planförslaget inte skulle medföra påtaglig skada på riksintresset strider
  enligt SBF:s uppfattning mot de tolkningar av begreppet som gjorts av lagstiftaren,
  Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.
 • Staden tycks anse att det faktum att kulturhistoriska bedömningar av experter inte är
  juridiskt bindande är ett skäl att negligera expertutlåtandena. SBF vill här påtala att
  Stadens egen expert Stadsmuseet bedömer att Trygg-Hansahusets höga kulturhistoriska
  värde motsvarar byggnadsminnesklass. SBF anser att den föreslagna påbyggnaden, genom
  att visuellt reducera den befintliga byggnaden till ett fundament för påbyggnaden, skulle
  medföra en oacceptabel förvanskning av ett av våra mest betydande senmodernistiska
  arkitektoniska verk i Stockholm. Det är byggnadsnämndens skyldighet att fatta beslut
  utifrån gällande lagstiftning till skydd för kulturarvet där expertutlåtandena är ett
  beslutsunderlag som ska beaktas.

 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
 • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
  Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
  Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler