fbpx

Yttrande Brädstapeln

Yttrande ang. detaljplan avseende fastigheterna Brädstapeln 13 och 16, Kungsholmen.

 

Mål nr P 3405-18, sammanfattning. SBF anför att:

 • att Riksantikvarieämbetets synpunkter överensstämmer med SBF:s synpunkter. Dock anser SBF att förslaget skulle medföra påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården (AB 115) och därmed strida mot miljöbalken.
 • det finns grund för överprövning av MMD eftersom SBF bedömer att förslaget till detaljplan är lagstridigt i flera avseenden
 • Stockholms stads (nedan kallad Staden) hänvisning till översiktsplanernas allmänna texter som stöd för planförslaget inte ersätter den juridiska prövningen
 • jämförelsen med tidigare genomförda påbyggnadsprojekt inte är relevant och att Staden i detta ärende negligerar mål och lagstiftning till skydd för kulturvärden
 • ärendet är av principiell beskaffenhet och större vikt varför kommunfullmäktige borde ha prövat antagande av detaljplanen

Eftersom planärendet påbörjades före ändringen av plan- och planbygglagen 2010 gäller den äldre plan- och bygglagen från 1987, därav beteckningen ÄPBL.

Läs hela yttrandet här

 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
 • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
  Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
  Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler