fbpx

Yttrande Brädstapeln

Yttrande ang. detaljplan avseende fastigheterna Brädstapeln 13 och 16, Kungsholmen.

 

Mål nr P 3405-18, sammanfattning. SBF anför att:

  • att Riksantikvarieämbetets synpunkter överensstämmer med SBF:s synpunkter. Dock anser SBF att förslaget skulle medföra påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården (AB 115) och därmed strida mot miljöbalken.
  • det finns grund för överprövning av MMD eftersom SBF bedömer att förslaget till detaljplan är lagstridigt i flera avseenden
  • Stockholms stads (nedan kallad Staden) hänvisning till översiktsplanernas allmänna texter som stöd för planförslaget inte ersätter den juridiska prövningen
  • jämförelsen med tidigare genomförda påbyggnadsprojekt inte är relevant och att Staden i detta ärende negligerar mål och lagstiftning till skydd för kulturvärden
  • ärendet är av principiell beskaffenhet och större vikt varför kommunfullmäktige borde ha prövat antagande av detaljplanen

Eftersom planärendet påbörjades före ändringen av plan- och planbygglagen 2010 gäller den äldre plan- och bygglagen från 1987, därav beteckningen ÄPBL.

Läs hela yttrandet här

 

Meny