Yttrande Brädstapeln

Yttrande ang. detaljplan avseende fastigheterna Brädstapeln 13 och 16, Kungsholmen.

 

Mål nr P 3405-18, sammanfattning. SBF anför att:

  • att Riksantikvarieämbetets synpunkter överensstämmer med SBF:s synpunkter. Dock anser SBF att förslaget skulle medföra påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården (AB 115) och därmed strida mot miljöbalken.
  • det finns grund för överprövning av MMD eftersom SBF bedömer att förslaget till detaljplan är lagstridigt i flera avseenden
  • Stockholms stads (nedan kallad Staden) hänvisning till översiktsplanernas allmänna texter som stöd för planförslaget inte ersätter den juridiska prövningen
  • jämförelsen med tidigare genomförda påbyggnadsprojekt inte är relevant och att Staden i detta ärende negligerar mål och lagstiftning till skydd för kulturvärden
  • ärendet är av principiell beskaffenhet och större vikt varför kommunfullmäktige borde ha prövat antagande av detaljplanen

Eftersom planärendet påbörjades före ändringen av plan- och planbygglagen 2010 gäller den äldre plan- och bygglagen från 1987, därav beteckningen ÄPBL.

Läs hela yttrandet här

 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

mars 2020
april 2020
maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!