fbpx

Wiklanderska Gården, Sundsvik 8:7

Län: Värmland
Ort: Sunne
Datum: 06-03-2016

Uppdatering aug 2016: Wiklanderska gården i centrala Sunne räddas från rivning efter högljudda protester från ortsborna. Ägaren Lars-Erik Rhodin väljer nu istället att renovera fastigheten. Bra jobbat. / PS
Wiklanderska gården i centrala Sunne hotas av rivning. Detta trots att den är utpekad som värdefull i det kommunala kulturmiljöprogram som klubbats av kommunfullmäktige.
I översiktsplanen från 2009 skriver Sunne Kommun ”Tillsvidare ska rekommendationerna i den gamla utredningen (Kulturhistoriska inventeringen från 1980, reds.anm) så långt möjligt beaktas och utgöra underlag för krav på hänsyn vid renovering, om- och tillbyggnader.” Wiklanderska Gården har även pekats ut så sent som 2013 i en kulturhistorisk inventering beställd av kommunen. Här läser vi: ”Wiklanderska gården besitter sådana kulturhistoriska värden att den omfattas av PBL 8:13 (förbud mot förvanskning).
Bebyggelsen på fastigheten är i det närmaste helt autentisk. Packboden är även den av stort intresse. Byggnaden kan därför skyddas i detaljplan för att förhindra att den rivs eller att de värdebärande elementen försvinner eller förvanskas.” Trots detta hotas alltså gården nu av rivning. Rivningshotet är föranlett av att nuvarande ägarparet, boende i Göteborg, framfört önskemål om att häva det rivningsförbud gården försetts med i avseende att riva och bygga en ny, större byggnad på fastigheten. Och kommunstyrelsens ordförande Tobias Eriksson har via uttalanden i media ställt sig positiv till denna begäran.
Byggandet av bostäder i Sunne tätort är viktigare, menar han.
– Kulturen krockar ibland med utvecklingen och visst är kulturvärdet viktigt men vi vill utveckla Sunne centrum, säger han. Rivningshotet stöter dock på patrull både från politiken och från Sunneborna själva. En av dem som är kritisk är Anders Broman från lokalpartiet Hela Sunne.
– Bostäder får man ändå, utan att riva huset som står där i dag. Man kan ju bygga runt omkring. Utvändigt är Wiklanderska gården i gott skick, säger han. Från Svenska Byggnadsvårdsföreningen anser vi det olyckligt när kommunpolitiker brister i respekten för de långsiktiga strategiska beslut för ortens utveckling som fattats av kommunfullmäktige. Den typen av agerande skapar onödig osäkerhet kring och urholkar förtroendet för de demokratiska processerna. Och gagnar inte heller den långsiktiga utvecklingen av orten. Från Svenska Byggnadsvårdsföreningen är vi övertygade om att ett bevarande av ortens kulturarv, precis som angivits i den översiktsplan som Kommunfullmäktige klubbat, är en möjlighet och inte ett hot i den långsiktiga strategin för att utveckla orten.
Vi har därför idag placerat Wiklanderska Gården på föreningens Gula Lista, en nationell varningslista över hotade kulturmiljöer i Sverige.
Peter Sörensen, redaktör för Svenska Byggnadsvårdsföreningens Gula Lista

Externa länkar
Rhodin köper Wiklanderska | NWT 16 maj 2016
Försöker rädda Wiklanderska gården | VF 24 feb 2016
Protester mot ändrat rivningsförbud | SVT 23 feb 2016
Wiklanderska kan rivas | NWT 28 jan 2016
Kulturhistorisk värdering 2013. Wiklanderska.
Översiktsplan för Sunne Kommun. Fördjupning för Sunne tätort.