Weibullshuset i Trelleborg rivs?

Hej Arianna Benigno, länsombud i Svenska byggnadsvårdsföreningen!

Du vill uppmärksamma allmänheten om att Weibullshuset i Trelleborg är rivningshotat. Varför vill man riva huset?
– Fastighetsägaren har för avsikt att bygga nytt där fastigheten står. En liknande begäran om rivningslov skickades 2005, sedan dess har byggnaden stått övergiven och grannarna har överklagat de föreslagna nya byggnaderna.

Varför bör huset inte rivas? 
– Weibulls hus borde inte rivas eftersom det har potential att renoveras och användas. Det tillhör en kulturmiljö som kännetecknar centrala Trelleborg och representerar några av de få byggnader som har överlevt de ständiga rivningarna i denna stad. Byggnaden är från slutet av 1800-talet och har använts för en rad olika ändamål; möbelfabrik, trädgårdsbutik och loppis bland annat. Tjänstemännen, stadsantikvarien och även grannarna tycker att huset ska få stå kvar. Stadsantikvarien understryker dessutom byggnadens historiska värde i en kulturmiljöanalys som har gjorts för området Vesslan 6, där huset står.

– Att riva är en irreversibel process och ur miljösynpunkt är det verkligen ett slöseri med fint byggnadsmaterial. Med tanke på det historiska värdet, liksom dess arkitektoniska egenskaper, skulle beviljandet av rivningen faktiskt innebära att man gick emot PBL. Jag är ganska säker på att det finns andra attraktiva platser i Trelleborg som kan vara intressanta för att bygga nya lägenheter som inte skadar Trelleborg som stad.

När och hur avgörs husets öde?
– Idag den 4 juni klockan 13.00 har byggnadsnämnden möte och ärendet tas upp.

Vad kan man göra om man vill protestera mot rivningen?
– Det är lite svårt att göra någonting nu för att rädda byggnaden, eftersom mötet är idag. Men om man vill kan man snabbt skicka ett mejl till samhallsbyggnad@trelleborg.se och berätta vad man tycker.

– Hade folk varit medvetna om det här innan hade man ju kunnat prata med byggnadsnämnden och kanske anordnat någon form av protest. Men allmänt, när ett hus lämnas övergivet kan man alltid skriva till kommunen och starta ett tillsynsärende, som inte ska kunna negligeras.

– Jag är verkligen besviken över att Trelleborg inte lär sig av sina misstag. Det var inte länge sen att de valde att riva ner Bryggeriet, med motiveringen att det skulle vara för dyrt och komplicerat att renovera. Ingenting är omöjligt! Vesslan 6 är en viktig plats för de unga som bor i området och man borde kunna använda huset på ett bra sätt för dem. Politikerna borde i det här fallet lita på byggnadsantikvariens expertkunskap och de tjänstemän som rekommenderar att vi ska bevara byggnaden.

Bilder från samhällsbyggnadens tjänsteskrivelse ”Ansökan om rivningslov för samtliga byggnader på fastigheten Vesslan 6”.

Ur tjänsteskrivelsen angående rivningslov av Vesslan 6, Trelleborg

”Fastigheten Vesslan 6 är bebyggd med ett tvåvåningshus, delvis byggt över hörn,
med en mindre och lägre vinkel mot Hyredammsgatan. Fasaden har en symmetrisk
fönstersättning, sånär som på ett senare upptaget skyltfönster, valvslagningar över
fönsteröppningar och en flerradig takgesims. Det arkitektoniska uttrycket är
sparsmakat.

Byggnaden är uppförd av Hullins möbelfabrik under 1800-talets absoluta slut och
har innehållit bland annat smedja och verkstad, men också inretts med lägenheter.
Förutom detta har byggnaden även använts som trädgårdsbutik och neonskyltarna
från denna verksamhet finns alltjämt kvar på fasaden. Vid något tillfälle har tegelfasaden
målats vit, men byggnaden är bortsett från färgen och butiksfönstret, i ett synnerligen
oförändrat skick.

Byggnadens exponerade läge gör den till ett blickfång längs flera olika siktlinjer.
Framför allt utgör byggnaden en viktig del av den miljö som skapas tillsammans
med badhuset och Axel Ebbes konsthall. Denna platsbildning är ett resultat bland
annat av den låga, och mänskliga skalan hos dessa tre byggnader, och att de alla
har kvaliteter som inte går att återskapa i ett rationellt byggande. Både konsthallen
och badhuset är utpekade i den fördjupade översiktsplanen för Trelleborgs stad,
och det är därför viktigt att värna, inte bara om byggnaderna i sig, utan även om det
sammanhang till vilka de hör.

I det gamla bevarandeprogrammet från 1986 är Vesslan 6 utpekad som viktig att
just bevara, och i en kulturmiljöanalys över Trelleborg övre från 2016, föreslås
byggnaden förses med skydds- och varsamhetsbestämmelser på grund av de höga
kulturhistoriska värden som byggnaden och platsen besitter.”

Lena Kron, byggnadsantikvarie.