fbpx

Vi hinner inte med!

Byggnadsvårdsföreningen får in allt fler förfrågningar om att engagera oss i rivnings- och stadsbyggnadsärenden. Även om det bara är en bråkdel av alla ärenden som i övrigt går under radarn, så är vi fullt sysselsatta med granskning av remisser, yttranden och överklaganden.

Vad beror det på att antalet ärenden har ökat? Dels har vi etablerat oss som opinionsbildare och genom den ökade uppmärksamheten har budskapet spridit sig. Det är numera välkänt att vi engagerar oss i bevarandefrågor.

Men det finns även en annan orsak. Antikvarisk kompetens saknas ofta hos beslutsfattarna och kulturmiljöfrågorna går obevakade genom kommunernas handläggning. Det är något man har sparat in på och det finns sällan ekonomiska drivkrafter för bevarande. Dessutom är vi numera, tillsammans med några andra ideella bevarandeorganisationer, ganska ensamma om att driva opinionsärenden. Allt mer sällan används den expertis som finns på länsmuseer, länsstyrelser och riksantikvarieämbetet. Man har inte tid för kulturarvet, bostadsproduktion går före.

 


Byggnadsvårdsföreningen har börjat fungera som en revisor som granskar att regelverken följ.


 

Resultatet blir att ärendena inte tillgodoser de skydd som finns i plan- och bygglagen, de regelverk som finns i miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, EU:s avfallsregler med flera. Och framför allt är kulturarvet som ändlig resurs hotat. Det går inte att bygga nya gamla hus.

Byggnadsvårdsföreningen har börjat fungera som en revisor som granskar att regelverken följs. Det är magstarkt att lägga det på ideellt arbetande krafter, medborgarna betalar skatt för att sådana granskningar ska skötas av avlönade experter.

Vad kan vi medlemmar i Byggnadsvårdsföreningen göra åt detta? Inom styrelsen försöker man välja ut ärenden som berör viktiga principiella frågor, men vi behöver fler som kan granska ärenden från antikvarisk och juridisk synpunkt och formulera skrivelser. Är du intresserad av detta? Hör i så fall av dig till oss!

I många ärenden kommer vi in försent i planprocessen för att kunna yttra oss eller överklaga. Många märker inte av nya byggprojekt som påverkar kulturmiljöer förrän byggplanken kommer upp och kranbilarna anländer. Men vi kan agera opinionsbildande för att visa att det finns ett starkt folkligt motstånd. Gula listan är ett verktyg som ofta uppmärksammas av lokaltidningar och i sociala medier, framförallt i mindre städer och kommuner. Där kan alla anmäla hotade byggnader och miljöer. På vår hemsida finns det också lathundar och hjälpredor för opinionsbildning i form av nedladdningsbara dokument, en sorts hjälp till självhjälp.

Vi medlemmar kan också väcka opinion genom insändare och debattartiklar i dagstidningar och facktidsskrifter. Ju fler dess bättre. Till syvende och sist vill ju politiker bli omvalda, och det kan påverka det framtida samhällsbyggandet och rädda värdefulla miljöer.

Stephan Fickler, verksamhetsledare

keyboard_arrow_up