Vem ansvarar för ett K-märkt hus som förfaller?

Jag bor i närheten av ett gammalt privatägt k-märkt hus som ägs av en känd konstnärsläkt. Huset bebos av hyresgäster tror jag och brister i omvårdnad. Om ägaren inte sköter sin fastighet, kan t ex kommunen, länsstyrelsen gå in och tvinga fram en renovering? Vem bekostar den i så fall?

Svar:

Enligt Plan- och bygglagen 8 kap. §14 skall alla byggnader hållas i vårdat skick. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Tyvärr brukar kommunerna inte självmant åka runt och kolla att lagen följs men du kan uppmärksamma kommunen om att de skall utöva tillsyn. Om byggnaden är  byggnadsminne är det länsstyrelsen som skall informeras.

Underhåll bekostas av fastighetsägaren. I vissa fall kan länsstyrelsen ge bidrag för antikvariska överkostnader.