Varför kämpa för unga betonghus?

Foto: I99pema 2016, CC BY-SA 4.0

Fastigheten Hästen 21 är byggd 1973 och ligger i hörnet av Regeringsgatan och Mäster Samuelsgatan mitt i den anonyma och storskaliga bebyggelsen i Stockholm City. Arkitekten var Bengt Lindroos och tittar man lite närmare så finns kvalitéer i arkitekturen som höjer byggnaden och utgör en viktig årsring i stadsväven. Därför är den klassad som särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Exakt denna formulering anges för byggnader som bör bevaras och därför inte får rivas enligt plan- och bygglagen 9 kap, 34§.

 


{…} det tar 120 år innan man har räknat hem miljöskadan.


 

Men det är inte det enda skälet att vi kämpar för denna byggnad. Byggnadsvård handlar också om hushållning av resurser. Och detta är ett tydligt exempel på att man river ett fullt fungerande hus med all sin investerade energi och bygger ett nytt energi- och betongslukande hus på samma plats. Miljökonsekvensbeskrivningen fastslår att det tar 120 år innan man har räknat hem miljöskadan, man avbryter en livscykel i förtid! Alla byggföretagens vackra ord om hållbarhet, miljömärkningar och resurshushållning blir fullkomligt innehållslösa och ingen kommun eller byggföretag borde kunna försvara detta nu när vi är mitt i en klimatkris.

 

SBF har överklagat rivningen av kv Hästen 21 i flera instanser sedan 2018. Utöver att en rivning strider mot flera paragrafer i PBL, riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården (AB 115) och därmed miljöbalken 3 kap 6§ med mera, strider den också mot de nationella miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan samt EU:s avfallsdirektiv. Mer information hittar du via Gula listan.

 


Uppenbarligen har beslutsfattarna inte läst, eller inte förstått de lagar och regelverk de skall följa.


 

Man hör ofta byggherrar, exploateringskontor och många politiker som beklagar sig över att ärenden blir försenade genom alla överklaganden. Uppenbarligen har beslutsfattarna inte läst, eller inte förstått de lagar och regelverk de skall följa. Eller så hoppas de att deras projekt skall gå under radarn för att tillfredsställa byggindustrins lobbyister. Vi efterlyser en rejäl kompetenshöjning i alla led, från politiker och beslutsfattare ner till byggarna som behöver lära sig att ta hand om befintliga byggnader på ett resurseffektivt och varsamt sätt.

 

Du som är medlem i Svenska Byggnadsvårdsföreningen är förutsättningen för att vi skall kunna granska och uppmärksamma dessa allvarliga missförhållandena. Tyvärr är vi som organisation ganska ensamma om det. Kommunen själv och de organ som skall granska regeluppföljelsen har inte reagerat än. För gemene man är det nästan omöjligt att sätta sig in i alla turer. Men vi kämpar vidare tillsammans med er och hoppas att detta kan bli ett pedagogiskt exempel för alla andra onödiga och miljöskadliga rivningar av fungerande hus.