fbpx

Utvandrarens nyrenoverade sädesmagasin

Andrew Peterson den 5 maj 1885 framför sin första timmerstuga som han byggde 30 år tidigare. I bakgrunden ses bl a Andrews nya gårdshuvudbyggnad som fortfarande är bostadshus.

Andrew Peterson var förebilden till Vilhem Mobergs välkända utvandrare Karl Oskar. Hans gård i Minnesota finns bevarad än idag. Dit for fyra svenska byggnadsvårdare från Andrew Petersonsällskapet för att renovera gårdens sädesmagasin.

År 1998 fick ordföranden i Västra Ryds hembygdsförening i södra Östergötland, Hans-Göran Saldner, låna en amerikansk doktorsavhandling från Emigrantinstitutet i Växjö.

Avhandlingen, skriven av professor Roger McKnight, handlade om parallellerna mellan Andrew Petersons dagböcker och Vilhelm Mobergs emigrantepos. Tillsammans med senare forskning inom Andrew Petersonsällskapet visar avhandlingen att Andrew Petersons dagböcker, räkenskaper, brevväxling och omgivningar var Vilhelm Mobergs absolut viktigaste fakta och inspirationskälla när han skrev sina utvandrarromaner.

Svensk nybyggare i Carver County

Andrew Peterson, som före sin utvandring till Nordamerika 1850 hette Anders Pettersson, uppmärksammades i Ydre den 12 juli 1998. Då restes en minnessten över honom nära Prästlönehemmanet Sjöarp, där han föddes 1818.

Andrew ”claimade” sin gård i Carver County i Minnesota 1853, och påbörjade sitt strävsamma liv som nybyggare. Den bästa dragaren för att nyodla, ta bort stubbar och plöja bland rötter är en oxe, och en sådan köpte han tillsammans med en granne.

Andrew odlade allehanda grödor och med tiden skaffade han även kor, grisar och får till gården. Därför byggde han så småningom två fähus och ett sädesmagasin – vilka fortfarande står kvar. Huvudbyggnaden som Andrew reste på 1870-talet står även den kvar och är i skapligt skick. Däremot finns inte den gamla timmerstugan som först byggdes kvar. I den flyttade Elsa Ingman in när de gifte sig 1858. Tillsammans fick de flera barn, men inga barnbarn.

Nybyggarlivet blev extra hårt under indianupproret 1862 samt under inbördeskriget 1861–1865. Andrews yngre bror Karl dog västerut i jakten på ädla metaller.

Andrew gjorde alla möjliga sysslor på och utanför gården. Han borrade i lönnar för sirapsframställning, spikade likkistor, medlade mellan grannar, sköt en hund som bitit ihjäl får, deltog i kyrkbygge och odlade mängder av frukt, bl a astrakanäpplen.

Andrew Peterson dog den 31 mars 1898. Två dagar tidigare gjorde han sin sista dagboksanteckning: ”Pojkarna kör gödsel. Det är klart väder män inte milt väder”.

Sven Lindfors och Olle Karlsson tillverkar en ny dörr till magasinsbyggnaden.

Andrew Petersonsällskapet

Andrews liv och omgivningar liknar i mångt och mycket Karl Oskars liv. Det var detta som fick oss Ydrebor att vilja värna om hans minne, och därför bildades Andrew Petersonsällskapet (A.P.S.) 2003. I denna strävan ingick, och ingår, att försöka rädda hans hus som än idag står kvar på gården i Minnesota. Redan år 2002 var magasinet i dåligt skick, men ägarna var då inte intresserade av någon renovering.

år 2006 skrevs och framfördes den första Andrew Petersonmusikalen som skulle garantera finansiering av en renovering av magasinsbyggnaden. Strax därefter kunde renoveringsprojektet genomföras – att rädda denna bit av vårt svenska kulturarv i Amerika. Det lokala intresset i Carver County blev stort, inte minst efter ett TV-inslag. Amerikanerna tyckte att det var fantastiskt att svenskar kom över för att ideellt rädda sitt och deras kulturarv i USA.

Vi var fyra man som i oktober 2006 for över till Minnesota för att under tre veckor restaurera sädesmagasinet på Andrew Petersons Rock Isle Farm i Carver County: Sven Lindfors, då 89, ingenjör från Skellefteå, Pertti Skillermark, 67, ingenjör, Olle Karlsson, 69, journalist och Mikael Karlson, 41, skogsmästare, de sistnämnda från Ydre. Alla med kunskaper och erfarenhet av snickeri och byggande.

Olle Karlsson hugger nya sparrar.

Med historien som utgångspunkt

Magasinet byggdes på 1860-talet och har stått oanvänt de senaste 70 åren. Det har timmerväggar klädda med stående furupanel, den senare troligen ursprunglig. Byggnaden var svårt förfallen på grund av läckage genom gapande hål i taket. Vårt mål var att restaurera så historiskt korrekt som möjligt. Farmen är listad i the National Register of Historic Places och det innebar att vi måste följa de regler som står i Secretary of Interior guidelines.

Mycket i väggar och golv var rötskadat och måste bytas ut, men med de redskap och den tid vi hade på oss fick vi begränsa vårt arbete till det nödvändigaste, nämligen att åtgärda taket, lyfta huset och gräva bort jord så att luft kunde cirkulera.

Vi började med att riva bort all gammal takspån, eftersom den var helt rutten. Stora delar av undertaket var ohjälpligt skadat och måste bytas ut. Det vi kunde spara var en del bilade ekbräder och några ännu relativt friska furubräder.

Många taksparrar var ursprungliga och av barkad ek och vitask – flera av dem kunde sparas. En del var sedan tidigare ersatta med sågade sparrar av furu, men de hade av långvarigt takläckage ruttnat och måste bytas ut. Vi fick då tillstånd av lokala markägare att gå ut i skogen och fälla raka unga ekar och askar av lämplig storlek, barka dem och forma dem som de ursprungliga sparrarna.

Magasinet förföll svårt på grund av läckage genom gapande hål i taket. En av de första insatserna var att riva bort all gammal takspån, eftersom den var rutten. Här tillverkar Olle Karlsson och Mikael Karlson sedan sparrar till sädesmagasinets tak.

Lokalt engagemang

Vid vår ankomst till farmen var en del material redan anskaffat: byggskivor av pressad trämassa för undertak och sågad takspån av röd ceder. Vi ville i stället använda furubräder som på det ursprungliga taket. Lokala tidningsartiklar om vår verksamhet och våra önskemål uppmärksammades av en farmare som donerade furuplank. Den sågade takspånen bytte vi ut mot kluven, vilken dessutom underlättar avrinningen. Vidare restaurerade vi omsorgsfullt de gamla trasiga fönstren och satte dit rutor av gammalt glas. Vi tillverkade ny dörr och nya fönsterluckor av furu i stil med de ursprungliga och tjärade dem. Vi lyfte även upp magasinet från marken med domkrafter, lade under stenar och schaktade bort jord för luftcirkulation underifrån.

Med inkomster från Andrew Petersonsällskapets musikal betalades allt takspån och en takläggares arbete. Vi fick hjälp av flera engagerade grannar, bl a en man som tillhandahöll en bobcat som schaktade bort jord.

Vid ett återbesök på farmen ett år senare satte vi punkt genom att sätta dit gamla gångjärn från Sverige på dörren.

Restaureringen av magasinet blev mycket uppmärksammad av folk i grannskapet, countypolitiker och museifolk. Nu restaurerar medlemmar ur Carver County Historical Society farmens norra fähus.

Andrew Petersonsällskapet

Andrew Petersonsällskapet och dess medlemmar bevarar minnet av Andrew Petersons liv, gärningar och samtid. Vad sällskapet hittills har åstadkommit kan man läsa om på www.andrewpeterson.se.

Författarna Pertti, Olle och Jan bor i Ydre kommun varifrån Andrew härstammade. Samtliga är medlemmar i APS och engagerade i vidareutvecklingen av Andrew Petersonutställningen.

Pertti Skillermark, Olle Karlsson, Jan Hermelin

keyboard_arrow_up