Upphäv Marieviksförslaget

Svenska byggnadsvårdsföreningen har avgivit ett svar på föreläggande från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) avseende förslag till detaljplan för Marievik, Liljeholmen, Stockholm. Inget av de argument kommunen anger ändrar föreningens ståndpunkter i ärendet.

Byggnadsvårdsföreningen vidhåller därför att klustret av skyskraporna skulle skada stadens sammanhållna siluett och därmed riksintresset, att det strider mot plan- och bygglagen och klimatmålet att riva kulturhistoriskt värdefulla byggnader i gott skick samt att projektet skulle medföra mycket låg stadsbyggnadskvalitet om det genomförs.

Detta samt tidigare skrivelser i ärendet kan du läsa här.

Mer information om förslaget för området hittar du via Stockholm Växer.

Så här kan Marievik, Liljeholmen komma att se ut, om förslaget går igenom: