fbpx

Trygg-Hansahuset, Brädstapeln 13 och 16

Län: Stockholm
Ort: Stockholm

Byggnaden i Kv. Brädstapeln 13 och 16, Trygg-Hansahuset, har ett högt kulturhistoriskt värde vilket motsvarar fordringarna för byggnadsminne enligt kulturmiljölagen. I Stadsmuseets klassificeringsbeslut (2009-04-17) anges bl a att ”Anläggningen är tidstypisk och unik och bevarar ursprunglig utformning. Brädstapeln 13, 15 och 16 äger ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Fastigheten har tillsammans med bebyggelsen i kvarteret Klamparen stora stadsbildsmässiga värden.”

En ny detaljplan håller på att tas fram, där Stockholms stad vill göra en påbyggnad. Svenska byggnadsvårdsföreningen anser att den avvägning som Staden gjort mellan olika samhällsintressen i detta ärende inte följer lagstiftningen. Staden har negligerat Stadsmuseets expertbedömning, att planförslaget medför förvanskning av en unik byggnad av byggnadsminnesklass och medför påtaglig skada på flera uttryck för riksintresset (AB 115). SBF anser därför, till skillnad mot Staden, att det finns grund för överprövning av Mark- och miljödomstolen.

Svenska byggnadsvårdsföreningen har skickat in skrivelser i ärendet

Foto: I99pema 2011, CC BY-SA 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

 

 

keyboard_arrow_up