fbpx

Tre trästäder i samverkan

Gamla stan i Eksjö. Ett stycke levande kulturhistoria. Fotograf/Illustratör: Hasse Bengtsson

Eksjö, Hjo och Nora är tre städer med rik trähusbebyggelse. Alla tre har erhållit utmärkelser av Europa Nostra för sin välbevarade stadsmiljö. Kommunerna ligger i olika regioner och har olika historia men binds samman av intresset för att bevara och utnyttja trästaden som en resurs för besöksnäringen.

Eksjö, Hjo och Nora gick under 1997 samman i ett nätverk – Tre trästäder – för att utveckla trästaden som besöksmål. Syftet var att i samverkan finna metoder för en långsiktig, kvalitetsinriktad utveckling av kulturturismen. För att förankra projektet i kommunernas löpande verksamhet utgörs den arbetande projektgruppen av turistchef, kulturchef och stadsarkitekt i respektive kommun. I september 1999 intensifierades arbetet då en projektledare kunde anställas, med stort stöd från Stiftelsen Framtidens Kultur.

Vad kultur betyder för en ort

Kultur och kulturarv är betydande resurser för en regions ekonomiska och sociala utveckling. Det har flera nationella och internationella rapporter visat. Kultursatsningar har betydelse inte bara för skapandet av en egen identitet, utan leder även till ett ökat intresse för samarbete mellan kultur och näringsliv, genererar nya arbetstillfällen m. m. Kulturturismen är idag den snabbast växande sektorn inom turismnäringen. Detta leder i sin tur till högre krav från besökaren på arrangemang, miljöer, upplevelser och möjligheter till eget deltagande.

En välskött stad lockar

Typisk panelarkitektur från Nya staden i Hjo. Villa Vivat är byggd vid sekelskiftet. Fotograf/Illustratör: P.G. Ylander

Projektet Tre trästäder bygger på idén att en varsamt hanterad stadskärna är en resurs, inte bara för den egna stadens identitet, utan även för en utvecklad besöksnäring. En välbevarad stadskärna som visar spår av historiens skiftningar, vilket inte är liktydigt med en museal miljö, kan berätta mycket om stadens historia. Men att läsa av historiska spår i en stad är inte en självklar kunskap för alla. Att finna vägar för att göra stadens öppna och dolda historia tillgänglig, spännande och lockande för dess invånare och besökare är ett grundläggande mål för projektet.

Målet är inte bara att utveckla städerna som besöksmål, utan också att medverka till levande, kreativa småstäder med engagerade invånare, utvecklat näringsliv och nöjda besökare. En viktig del i arbetet är därför att skapa ett lokalt engagemang för projektet. Om lokalt intresse saknas är förutsättningarna för att utveckla idéer och delprojekt helt enkelt mycket mindre.

Idéerna utvecklas

Under det första årets inledande och utredande etapp har arbetet inriktats på att konsolidera idén kring samarbetet och att bygga upp en idébank med stora och små projekt som under kommande år kan genomföras under den gemensamma beteckningen Tre trästäder.

Men vissa resurser har även lagts på att genomföra några projektidéer. En tryckt stadsvandringsguide med gemensam grafisk form har utarbetats på tre språk. De yngre besökarna erbjuds av turistbyråerna i de tre städerna att köpa eller hyra en ryggsäck. I den finns penna, papper och måttband samt en enkel karta över staden med frågor som rör stadsmiljön.

Resurser har också lagts på att utveckla idéer kring olika typer av stadsvandringar. En utställning om träfasader produceras i samarbete med DaCapo Bygghantverksskola i Mariestad.

Information och marknadsföring

Samarbetet mellan städerna har öppnat möjligheter till bättre och bredare marknadsföring, dels genom att städerna marknadsför varandra, dels genom samordnad marknadsföring. Utåtriktad information har också utvecklats gemensamt, t. ex. en hemsida (www.tretrastader.org). Nästa år är en gemensam marknadsundersökning planerad för att ge underlag för verksamheten på lång sikt.

För att skapa eller utveckla ett uppskattat besöksmål krävs att alla aktörer arbetar för att kunna erbjuda ett brett utbud med god kvalitet och service. Det gäller allt från guidade visningar, boende, restauranger till parkering och toaletter. Alla inblandade måste ansvara för hög kvalitet inom sitt fält. Personer i servicenäringarna bör kunna lotsa besökare rätt, inte bara i fråga om boende, mat och aktiviteter, utan dessutom ha god kännedom om sin stads historia.

Kvalitetsmärkning

För att uppnå detta har genom Tre trästäder ett samarbete startats mellan Köpmannaföreningarna i de tre städerna. En idé som bearbetas av föreningarna är att utveckla ett system för kvalitetsmärkning av vissa funktioner i städerna. Tanken är även att begreppet Tre trästäder i sig skall fungera som en kvalitetsmärkning. Aktiviteter eller inrättningar märkta Tre trästäder står som garant för att besökaren får tillgång till ett utbud där autenticitet och upplevelse är ledstjärnor.

Samarbetet mellan de tre trästäderna började som ett nätverk, men har efterhand utvecklats till ett allt tätare samarbete i en rad frågor som rör trästadens bevarande och utveckling som turistmål. Kontinuitet och långsiktighet är nyckelord i ett sådant här projekt. För att lyckas krävs en tålmodig insats under lång tid. Nu är grunden lagd till ett långsiktigt samarbete som förhoppningsvis leder till ökat intresse för Tre trästäder i synnerhet och den svenska trästaden i allmänhet.

Per-Göran Ylander, Maria Jansén

Per-Göran Ylander stadsarkitekt i Hjo kommun och projektansvarig för Tre trästäder.

Maria Jansén är projektledare för Tre trästäder.

www.tretrastader.org

3/2000

keyboard_arrow_up