fbpx

Trädgårdens hantverk och design

En ny utbildning ger oss trädgårdsmästare med ansvar för både hantverket och gestaltningen.

DaCapo hantverksskola i Mariestad bedriver sedan två år kvalificerad yrkesutbildning i bygghantverk. Byggnadsarbetare med gymnasieutbildning erhåller fördjupad kunskap om byggnadsmaterial, kultur- och teknikhistora och får i utbildningen utveckla sina hantverksmässiga färdigheter.

I oktober förra året startade en ny, unik utbildning i trädgårdens hantverk och design. Den första årskursens arton elever kommer från olika delar av Sverige. Med en konstnärlig eller en odlingsinriktad gymnasieutbildning som förkunskapskrav ska nu en ny yrkesroll formas, under ledning av trädgårdsdesignern Simon Irvine och konstnären Marie Holmgren. Motiven till denna nya utbildning är flera.

Det gröna arvet

Park och trädgård är mer än ett mellanrum, mer än ett komplement till byggnader och infrastruktur. Park och trädgård utgör en del av vårt kulturhistoriska arv med eget värde och en väsentlig del av vår upplevelsemiljö. Intresset och medvetenheten om det gröna arvet har ökat. Slottsparken, stadsparken och folkparken studeras i nytt ljus. Möjligheter till försköning av skolgården och miljonprogrammens grönområden prövas.
På samma sätt som byggnadsvården formades och växte sig stark i opinion och profession under 1970-talet, uppmärksammas nu park och trädgård efter en tid av eftersatthet. Idag kan t. ex. en park eller en trädgård byggnadsminnesförklaras genom sin arkitektoniska gestaltning. Sedan en tid har Riksantikvarieämbetet sakkunnig expertis inom bevarandeområdet för park- och trädgård.

Hantverk och estetik

Precis som inom byggnadsvården är vid en trädgårds bevarande eller gestaltning det faktiska resultatet av beroende av hantverkarens färdighet och förtrogenhet med teknik, material och estetik. Behovet av kunniga trädgårdsarbetare med hantverksmässig yrkesskicklighet i kombination med designkompetens har därför påtalats.

En ledningsgrupp med representanter från arbetslivet har arbetat fram en tvåårig studieplan som nu sätts i verket. Utbildningen bygger på odling och skötsel som hantverk. Estetiska grundkunskaper ges och tillämpas i formgivning av trädgården som rum. En tredjedel av utbildningen består av lärande i arbete. Exempel på kurser som ingår i utbildningen är växtmaterialkännedom, plantering, sådd och förkultivering, odling på friland, trädgårdsdokumentation, trädgårdshistoria, form och design i park och trädgård, visualisering och presentationsteknik och ekologi i odling.

Utbildningen ska ge förutsättningar att kunna ansvara för en anläggnings hantverksmässiga skötsel, odling och kontinuerliga gestaltningsutveckling utgående från platsen, naturen och brukarna. Den studerande ska efter fullgjord utbildning kunna svara för en god trädgårdsfilosofi baserad på ekologi, odlingskunnande, estetik och gediget hantverk.

Trädgården är en uråldrig symbol för paradiset på jorden – ett uttryck för livskvalitet som har stor betydelse för de värden som bostads- och fastighetsmarknaden omsätter. Genom historien har parker och trädgårdar anlagts och odlats med stora insatser och bibringat bebyggelsen oersättliga värden. Detta förgängliga mått på livskvalitet kan endast bevaras och utvecklas i trädgårdshantverket. Trädgården finns i trädgårdshantverkaren.

Gunnar Almevik

Rektor för Dacapo Hantverksskola i Mariestad.

1/1999

keyboard_arrow_up