Län: Stockholm
Ort: Stockholm

Svenska byggnadsvårdsföreningen har avgivit samrådsyttrande över förslag till detaljplan för kv. Van der Huff 8. En ny byggnad föreslås i ett område intill en värdekärna för riksintresset planerat av P.O.Hallman med blåklassade byggnader i elegant 20-talsklassicism. Projektet leder till en kraftig skalförskjutning och förvanskning av helhetsmiljön och byggnaden saknar helt arkitektoniska element som anknyter till den befintliga miljön. Den nya byggnaden är därför synnerligen illa anpassad till områdets höga kulturvärden varför planförslaget avstyrks.

Tjurbergsparken är en del av ett grönt promenadstråk genom södra Södermalm. Den angränsande Helgalunden är ett stadskvarter med stora kulturvärden i form av en sammanhållen 20-tals-arkitektur. Flera blåmärkta byggnader ligger alldeles intill parken. Bilden är hämtad från Facebooksidan ”Bevara Tjurbergsparken och Helgalunden”. En Facebookgrupp har bildats: ”Bevara Tjurbergsparken och Helgalunden”.

Svenska byggnadsvårdsföreningen har skickat in ett yttrande i ärendet

För mer information se hemsidan Bevara tjurbergsparken