Tidstypisk gårdsbebyggelse i Odinslund

Län: Uppsala
Ort: Odinslund
Datum: 01-09-2014

Rivningshot. Två äldre hus i Odinslund, Uppsala, kan komma att rivas. Det rör sig om tidstypisk gårdsbebyggelse – ett bostadshus (1700-tal) och en bryggstuga (början av 1800-talet) – som är ovanlig och har ett kulturhistoriskt värde, men där fastighetsägaren nu ansökt om rivningslov. Lokalerna, som tidigare fungerat som konstnärsateljé, står idag tomma. Det förekommer problem med mögel och de är heller inte tillgänglighetsanpassade. Kostnaden för en upprustning anses vara för stor – riv och bygg nytt är fastighetsägarens recept. Uppsala kommuns kulturnämnd har valt att säga ja till rivningen eftersom de menar att byggnaderna inte går att använda i det skick de är i idag. Alla är dock inte positiva till rivningsplanerna – Upplandsmuseet vill se att byggnaderna bevaras och understryker dess kulturhistoriska värde. Odinslund utgör del av det äldsta Uppsala och har alltsedan medeltiden fungerat som processionsstråk mellan domkyrkan och slottet och är ett unikt stadsrum i kärnan av riksintresset för Uppsala stad. Förutom att byggnaderna utgör exempel på en typ av äldre mindre byggnader, varav få är bevarade idag, utgör de också en viktig del av den historiska miljön.

Uppdateringar
16-01-2019
I Odinslund mellan domkyrkan och slottet, i hjärtat av riksintresset, tas nu en detaljplan fram för omfattande bebyggelse.

Externa länkar
Hus från 1700-talet kan rivas