Tegelrör för avledning av dagvatten under mark

Frågeställare: Sanna Andersson
Hej! På vårt hus har vi utkastare som kastar ut dagvattnet direkt på marken vid husknuten. När det regnar mycket bildas ibland en liten pöl i närheten till knuten. För att undvika ev. fuktproblem som detta kan medföra tänkte vi leda bort dagvattnet från stuprören genom att gräva ner rör i backen, som sedan går ut mot ett dike/ gammal väg som ligger ca 7meter från huset. Se bild. Vi undrar om det går att genomföra detta enligt skissen nedan. Samt om man istället för plaströr kan lägga gamla tegelrör i backen som leder bort vattnet. Om detta är möjligt, vad ska man tänka på när det gäller utförandet?

Svar:
Tyvärr går det inte att öppna din bild så svaret blir allmänt.

Man skiljer på markavlopp som ligger relativt ytligt och skall leda bort vattnet från takavvattning och dräneringsrör som skall fånga upp vatten från vattenrik mark och leda bort och fördela överskott runt husets grund. Ett modernt plaströr, s.k. markavlopp, är helt tätt och slätt och har normalt en större diameter än äldre dräneringsrör i tegel. Dessa egenskaper är bra för att leda bort vattnet från huset. Rörtegel användes i första hand som en dräneringsledning runt husgrundens botten, ungefär som nutida dräneringsrör med små hål. Funktionen är att vatten från marken runt huset kan tränga in i ledningen och rinna bort mot lägsta punkten, ofta en stenkista eller dräneringsbrunn. Under tidigare delen av 1900-talet användes betongrör med falsade anslutningar som markavlopp för att leda bort vattnet utan att det kunde sippra ut på vägen.

Om man inte vill använda plaströr och använder rörtegel som markavlopp från stuprännorna blir det inte tätt och det finns större risk att löv och barr fastnar på vägen och sätter igen ledningen. I och med att markavlopp i motsats till källargrundsdränering ligger nära marknivå finns också större risk att rötter växer in i ledningen. För att undvika igensättning av jord och (fördröja) att rötter inte växer in och är det viktigt att lägga singel runt röret och en täckande fiberduk runt singelbädden.

Det är alltid bra att montera en lövsil ovanför mark så att inte löv och barr rinner ned i ledningen.