Län: Stockholm
Ort: Stockholm

Stora Sköndal har sedan 1905 ägts av kyrkans diakoniutbildning, sedan ett tag tillbaka i form av Stiftelsen Stora Sköndal. Området har under drygt 100 år byggts ut för utbildnings- och diakonal verksamhet och flera välkända arkitekter har varit inblandade i utformningen av området. Framför allt den tidiga efterkrigstidens sociala byggande finns mycket väl representerat. Hela området planeras nu att omvandlas till en ny stadsdel med 4500 bostäder och 3000 arbetsplatser, varvid stora delar av den äldre bebyggelsen ska rivas. Detta trots att hela området av stadsmuseet och i stadens översiktsplan pekats ut som särskilt värdefullt.

Stadsmuseet skriver i sitt remissvar att förslaget innebär en förvanskning och bör omarbetas. Karaktären i Stora Sköndal kommer att förändras från lummig parkmiljö med låg bebyggelse till en urban miljö med höga hus och trafik inne i området. Länsstyrelsen har ställt krav på att en MKB tas fram. Länsstyrelsen skriver bland annat: Förslaget innebär bland annat rivning av två av platsens sammanhållna bostadsområden från mitten av 1900-talet. Skogsbyn gestaltades av arkitekt Gösta Åbergh tillsammans med trädgårdsarkitekt Ulla Bortorff som utformade park och trädgårdsmarken. Förslaget förutsätter också rivning av samtliga villor från 1940- 1960-talet i Ekbacken. Den småskaliga bebyggelsen med villor i 1-2 våningar ersätts av flerbostadshus med stadsmässig gestaltning i 5-7 våningar.