fbpx

Län: Stockholm
Ort: Stockholm

Uppdatering 2024-03-21

Arbetet fortskrider. Den första etappen med ny bebyggelse är färdigställd. I nästa etapp väntar rivning av en stor del av stadsdelens villor från efterkrigstiden för ny kvartersbebyggelse.

https://vaxer.stockholm/projekt/skondal/nya-bostader-och-lokaler-i-stora-skondal/

Många av villorna är tomställda vilket ger ett sorgligt och övergivet intryck. Detta har uppmärksammats i lokaltidningen.

https://www.mitti.se/nyheter/seniorernas-villor-star-ode–lockar-till-sig-hemlosa-6.3.188746.de5954d4f4

I princip hela området och dess byggnader är grönklassade av Stockholms stadsmuseum. Det innebär att byggnaderna och området bedöms vara kulturhistoriskt särskilt värdefulla i den mening som avses i PBL 8 kap 13 §. Ett hundratal villor av denna art ska rivas de närmaste åren.

Även på områdesnivå blir konsekvensen påtaglig. Området är ursprungligen en karolinsk herrgårdsmiljö, under de senaste 100 åren kontinuerligt utvecklat av en och samma ägare med institutionsbebyggelse för vård, utbildning och äldreomsorg. Bebyggelse och landskapsplanering är utförd av namnkunniga arkitekter som Hakon Ahlberg, Ulla Bodorff och Gösta Åbergh, samt den mindre kände men produktive Tor Boije (Nacka stadshus). Stadsdelen har därför tills nu utgjort en sammanhållen miljö med en provkarta på främst efterkrigstidens institutionsarkitektur och landskapsplanering.

Saxat ur en antikvarisk förundersökning från 2021 inför renovering av en av byggnaderna som ska bevaras: ”Ulla Bodorff var en tongivande landskapsarkitekt under efterkrigstiden, och anses ha varit med och introducerat funktionalismen inom landskapsarkitekturen. Bodorff var under en stor del av sin karriär verksam i flera projekt på Stora Sköndals område. Här finns terrasseringar vid Kristinahuset men även mer funktionalistiska landskapsgestaltningar i Kyrkbyn och Skogsbyn. Hela anläggningen är på sätt och vis en antologi över Bodorffs yrkesgärning.” Ulla Bodorffs efterlämnade verk är idag hotat, både här och på andra håll.

Stora Sköndal har sedan 1905 ägts av kyrkans diakoniutbildning, sedan ett tag tillbaka i form av Stiftelsen Stora Sköndal. Området har under drygt 100 år byggts ut för utbildnings- och diakonal verksamhet och flera välkända arkitekter har varit inblandade i utformningen av området. Framför allt den tidiga efterkrigstidens sociala byggande finns mycket väl representerat. Hela området planeras nu att omvandlas till en ny stadsdel med 4500 bostäder och 3000 arbetsplatser, varvid stora delar av den äldre bebyggelsen ska rivas. Detta trots att hela området av stadsmuseet och i stadens översiktsplan pekats ut som särskilt värdefullt.

Stadsmuseet skriver i sitt remissvar att förslaget innebär en förvanskning och bör omarbetas. Karaktären i Stora Sköndal kommer att förändras från lummig parkmiljö med låg bebyggelse till en urban miljö med höga hus och trafik inne i området. Länsstyrelsen har ställt krav på att en MKB tas fram. Länsstyrelsen skriver bland annat: Förslaget innebär bland annat rivning av två av platsens sammanhållna bostadsområden från mitten av 1900-talet. Skogsbyn gestaltades av arkitekt Gösta Åbergh tillsammans med trädgårdsarkitekt Ulla Bortorff som utformade park och trädgårdsmarken. Förslaget förutsätter också rivning av samtliga villor från 1940- 1960-talet i Ekbacken. Den småskaliga bebyggelsen med villor i 1-2 våningar ersätts av flerbostadshus med stadsmässig gestaltning i 5-7 våningar.

keyboard_arrow_up