Starbiografen i Roknäs

Län: Norrbotten
Ort: Piteå
Datum: 19-11-2008

Uppdatering september 2021
Byggnaden är nu riven.

Uppdatering dec 2016: Ur kommunens sammanträdesprotokoll 2016-03-17 läser vi ”Samhällsbyggnadsnämnden förelägger XXXXXXX att senast 2016-11-30 riva Starbiografen på fastigheten Roknäs 89:5.
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap. 21 §.

Ärendebeskrivning
Kringboende till Starbiografen har under årtionden påtalat för kommunen att Starbiografen utgör en säkerhetsrisk och skulle behöva rivas. Noggranna utredningar har vidtagits genom åren med försök att rädda byggnaden som har ett högt kulturhistoriskt värde. Alla sådana försök har misslyckats och nu är byggnaden i så dåligt skick att den är bortom all räddning. Platsbesök genomfördes 2015-10-05 i närvaro av fastighetsägaren och av Gudrun Åström,
stadsarkitekt och Florian Steiner, kulturmiljösamordnare, där närvarande gemensamt konstaterade att en rivning är oundviklig.

Fastighetsägaren motsätter sig rivningsbeslutet och menar att kommunen isåfall får stå för kostnaden.”

Såvitt vi erfar står Starbiografen fortfarande kvar och det har funnits planer på att arrangera en konstutställning i den.
Rivningshotad, invigd 1919 och med intakt 1950-talsinredning har Starbiografen varit omtyckt av många. Den ligger inom riksintresseområde och är också utpekad i olika bevarandeprogram. Piteå kommun beviljade rivningslov i april men ägaren vill att kommunen skall bekosta rivningen då han själv inte anser sig ha råd att riva byggnaden.

Uppdateringar

28-02-2011
Rivningslov är beviljat, men det finns krafter som verkar för restaurering. Länsstyrelsen har bekostat en byggnadsundersökning och kostnadsberäkning av en eventuell restaurering.

Externa länkar

Sammanträdesprotokoll Piteå Kommun 2016-03-17

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/starbion-i-roknas-jamnas-med-marken