Spikfabriken i Valbo

Län: Gävleborg
Ort: Gävle

Området vid Gavleån har länge varit föremål för industriverksamhet. Redan på 1700-talet anlades både kvarn och smedja i området och i början av 1900-talet anlades ett tegelbruk.

Den nu aktuella fabriksbyggnaden uppfördes 1917 för Gävle smidesfabrik. Under 1920-talet startade även spiktillverkning. Vid denna tid skedde en expansion av industrier i Åbyfors och de första villorna började även byggas i området.

I början på 1930-talet bytte verksamheten namn till Åbyfors Spikfabrik och år 1943 flyttade man in i den nu befintliga fabriksbyggnaden. Åbyfors Spikfabrik bedrev verksamhet i byggnaden fram till slutet av 1980-talet. Under 1990-talet tillverkades spik sporadiskt och man ägnade sig främst åt försäljning där spik köptes in från andra fabriker. Efter år 1995 har ingen spik tillverkats och alla maskiner har sålts.

I samband med detaljplanearbetet har en kulturmiljöutredning tagits fram. Utredningen visar att byggnaden har ett miljöskapande värde då den påminner om 1900-talets expansion av industrier i Åbyfors industriområde. Fabriksbyggnaden med fasader av rött tegel är representativ för sin tids industriarkitektur och har byggnadshistoriska och arkitekturhistoriska värden. Byggnaden har också ett industrihistoriskt värde i området då den berättar om spikfabrikens utveckling. Utifrån byggnadens kulturhistoriska värde görs bedömningen att plan-och bygglagens 8 kap 13 § gäller, det vill säga att det är förbjudet att förvanska särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Ur ett kulturhistoriskt perspektiv anser utredningen att det finns möjlighet till ny användning då värdena baseras på byggnadens fasad och byggnadsvolym.

I planförslaget framgår dock att Spikfabriken ej anses vara lämplig att bygga om till bostäder. Detaljplanen möjliggör därför rivning av befintlig byggnad för att ersättas av radhus. Det är ett stycke industrihistoria som rivs. Varför inte istället restaurera och nyttja byggnaden?

http://old.gavle.se/PageFiles/299776/2.%20Planbeskrivning.pdf

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler