Sperlingens backe yttrande

Sammanfattning Dnr: Dp 2014-00404.

SBF avstyrker planförslaget. Endast smärre justeringar har skett i förhållande till samrådsförslaget varför de synpunkter SBF framför i huvudsak är desamma som vid samrådet. SBF har fortsatt stora invändningar mot förslaget av främst följande skäl:

Planerade rivningar av byggnader som grönklassats av Stadsmuseet strider mot plan- och bygglagen.

SBF bedömer att planförslaget påverkar väsentliga uttryck för riksintresset på ett sätt som medför påtaglig skada.

Det är oförsvarligt att riva användbara byggnader med hänsyn till de klimatpåfrestningar som rivning och nybyggnad innebär.

De stegvisa ingreppen i riksintresset för innerstaden, i projekt efter projekt, innebär långsiktigt ett stort hot mot kulturvärdena i hela innerstadsmiljön.

Läs hela yttrandet här

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

november 2019
januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!