Snickarbocken – byggd på erfarenhet

Om du har genomlevt några renoveringsprojekt vet du att stadiga arbetsbockar är näst intill oumbärliga. Lägg ett par plank på bockarna och du har en utmärkt arbetsbänk. Bra bockar har en tendens att försvinna. Du hittar dem i grannens garage, eller under midsommarbordet. Nils-Eric Andersons snickarbockar finns nog lite här och var, de är nämligen ovanligt stadiga och användbara.

Bygga en snickarbock med ritning och beskrivning – är inte det ett sätt att beskriva en enkel sak på ett komplicerat sätt? Eller är det snarare så att till synes enkla redskap och föremål rymmer ett stort mått oartikulerad kunskap och erfarenhet som är svår att beskriva på ett enkelt sätt?

När jag arbetade som byggnadssnickare på 1980- och 1990-talen hamnade det ibland på min lott att förse arbetslaget med arbetsbockar. Till ett stort arbetslag gick det åt många bockar, jag minns särskilt en gång i början av 1980-talet, när vi i ett slag tillverkade 60 stycken. Efter några månader, när byggnationen kommit upp i varv var det dags för ytterligare 20. Det berodde inte på att de tidigare bockarna var förbrukade, utan att de var mycket användbara och stod utplacerade på många ställen, bland annat inne i byggnaden.

Vänta med att spika klart tills alla delar är inpassade på rätt plats.

Ofta placerades gipsskivor direkt på bockarna eftersom de hade en behaglig arbetshöjd. De kunde utan vidare bära ett helt paket om 30 gipsskivor, det vill säga knappt 800 kilo. För att klara det krävdes att bockarna var riktigt stabila. Det är bland annat på de erfarenheterna jag baserar modellen av en snickarbock som presenteras här. På byggena var virkesdimensionerna något grövre, och därmed blev bocken starkare, men självklart också tyngre. Den här modellen är inte avsedd för riktigt så stora belastningar. Men med noggrannhet i alla tillverkningsmomenten finns förutsättningar för en stabil snickarbock med långt liv. Mycket nöje önskar jag er, både med tillverkning och användning.

Förberedelser

I stället för spikförband går det att använda skruv, men det kräver då att man anpassar längd och grovlek för ändamålet.

1. överför ritningens mått till en skiva (spånskiva, plyfa alternativt träfiberskiva – använd skivmaterialet som senare blir delar till bocken) i skala 1:1, det vill säga gör en ny ritning. Detta är viktigt för att kunna ta rätt mått på benen och skivorna och kunna kapa upp alla delar före sammansättningen. Särskilt viktigt är uppritningen med »passare« för att få rätt mått på benen genom att de lutar åt två håll.

2. Sortera virket – skapa överblick. Hur mycket finns kvar som är användbart när vi gått igenom materialet och sorterar bort skador, skevheter och för liten årsringstäthet?

3. Skevheter i det använda virket ger en skev bock och bör därför sorteras bort.

4. Tänk på att bocken ska tåla en belastning på ett par hundra kilo utan att gå sönder eller bli instabil. Om man är noggrann vid tillkapning och sammansättning klarar de det.

5. Mät upp och rita på respektive materialdel – beakta särskilt benens vink- lar och mått. Här kan man använda sig av ritningen i skala 1:1 för att lägga på virket och märka av direkt. Det underlättar om man använder en mindre stålskala eller vinkel.

Delarna läggs på plats och markeringar görs på ömse sidor om delen. När märkningen är klar förbinder man markeringarna och på sätt får man en linje för kapning. Det görs på minst två sidor för att man ska få linjerna för sågsnittet. Det går också bra att ta hjälp av en smygvinkel.

6. Vid tillverkning av flera bockar, märk ut en del av respektive sort med stor måttnoggrannhet utan skevheter och använd den som mall för påritning av övriga delar. Märk delen som utsetts till mall. För över strecken med penna. I de fall man håller mallen på ett trästycke och sågar efter mallen riskerar man att såga lite på mallen vid varje sågning, och delarna får på sätt lite olika längd.

Tillkapning

1. Använd mallarna och rita på rätt antal virkesdelar.

2. Lägg på dem på ett sådant sätt att kvistar, sprickor och andra felaktigheter kan kapas bort eller inte komma i vägen när virket ska kapas, bearbetas eller sammanfogas.

3. Om virket till benen har en sågad och en hyvlad sida, tänk på att vända mallen vid påritningen så att halva antalet ritas på ett sätt och resterande på det andra. Den sågade rätsidan på virket ska vändas så att den hamnar på bockens utsida.

Bearbetning / montering

1. Planka 45×145 mm snedfasas med yxa utmed långsidorna enligt lutningen som ritningen anger. För att underlätta, gör insågningarna med cirka 150 mm mellanrum och vid eventuella kvistar. Ytorna putsas med hyvel. Det går också att såga snedfasningen på en justersåg eller byggsåg.

2. Plankan förses med ett avlångt hål/ handtag (30 x 150 mm), centriskt placerat. Det är inte nödvändigt men bocken blir enklare att flytta. Om man har för avsikt att punktbelasta bocken på mitten är det bättre att undvika håltagning.

3. Alla delar förses med en lätt avfasning på kanterna för att få bort allt som är vasst. Den färdiga bocken ska vara behaglig att hantera.

4. Ben, strävor och plyfaskivor som ska förses med spikförband förborras med 2,5–3 mm borr, enligt ritning.

5. Märk på plankan var benen ska sitta och fäst vart och ett av dem provisoriskt (utan att slå i dem helt) med två spik i varje ben.

6. Måtta in den horisontella strävan med hjälp av plyfaskivan. Underkant skiva och sträva ska sammanfalla. Fäst strävan provisoriskt till benen med en spik i varje.

7. Lägg upp bocken på ett sådant sätt (bra stöd högt över golvet) att plyfaskivorna kan passas in och fästas provisoriskt med fyra spik i varje. Se till att skivorna ansluter ordentligt till plankans underkant. Detta är viktigt för bockens stabilitet.

8. Kontrollera att alla mått stämmer och att alla virkesdelar ansluter till varandra på ett korrekt sätt.

9. Spika klart ben och plyfaskivor. Den horisontella strävan spikas i två steg. Först slås spiken igenom sträva och ben så att 10 mm av spiken går igenom båda virkesdelarna. Därefter böjs de genomgående ändarna, klinkas, vinkelrätt mot spiken. Böjningen av spiken sker i två steg så att spetsen går tillbaka in i träet. Här är det viktigt att böjningen sker mot bockens fot, det underlättar nästa moment. Det blir helt enkelt bättre plats för hammaren.

Resterande del av spiken slås igenom. Den vinklade spetsen vinklas ytterligare för att kunna slås tillbaka in i trät. Detta spikförband medför stor hållfasthet.

10. Spika på träfiberskivan under de horisontella strävorna med 40 x 17 vfz trådspik. Den släta sidan vänds uppåt för att underlätta tömning av skräp vid användandet. Träfiberskivan är tänkt att vara tillfällig förvaringsplats av verktyg under arbete. Där samlas inte bara verktyg utan också skräp som man enkelt tömmer genom att luta bocken.

11. Kontrollera att bocken står stadigt på plant underlag. Om bocken vickar, palla under det ben som är för kort, märk av skillnaden och kapa bort.

12. Vänd bocken upp och ner. Stryk på rikligt med linolja på benens nederdel och cirka 150 mm upp. Dränk benens ändträ med oljan och låt stå över natten. Det förhindrar benen från att suga upp fukt från marken.

Att tänka på

– Valet av bockens mått, 700 mm hög, 800 mm lång och 400 mm bred ger en stabil bock med bra arbetshöjd för många arbetsmoment. Måtten är också enkla att komma ihåg när man behöver tillverka flera bockar; hälften så bred som lång och lika hög som ett normalt köksbord.

– Virkesdimensionerna är standard, valda för att det ska vara lätt att få tag på i en byggvaruhandel. Men det är självklart inget som hindrar att man väljer något helt annat. Skivmaterialet på kortsidan bör vara K-plyfa eller annat kryssfaner för styrkans skull. OSB-skiva kan vara ett alternativ till en bock som inte utsätts för stora belastningar.

– För den som har tillgång till en kap- och gersåg är det enklare att få exakta och likadana vinklar vid tillkapningen av virket, men det är inga problem att göra all kapning med en bra fogsvans.

– Använd inte tryckimpregneat virke! Men om man kommer att använda bocken mycket utomhus kan det vara idé att behandla hela bocken med olja. Idealiskt är att göra behandlingen innan delarna sätt ihop.

– Tänk på att inte måla bocken med en täckande färg. Sprickor och andra skavanker, som kan äventyra stabilitet och hållfasthet, syns inte så tydligt då och det skulle kunna leda till olyckor vid belastning av bocken.

– För den som vill tillverka en bock att stå på finns regler att följa för att bocken skall bli säker att arbeta från. Dessa hittar man i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2004:03 Stegar och Arbetsbockar. Föreskriften hittar man på www.av.se , där den finns att ladda ned som pdf.

Nils-Eric Anderson

är tidigare bygghantverkare, numera lektor i bygghantverk vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.

nils-eric.anderson@conservation.gu.se

1/2013