fbpx

Skrivelse till Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun med anledning av beviljat rivningslov för Marstrand 73:3

Svenska byggnadsvårdsföreningen har översänt en skrivelse till Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun med anledning av beviljat rivningslov för Marstrand 73:3.

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av beviljat rivningslov för byggnaderna på rubricerade fastighet och anför följande:

SBF konstaterar att villkoren förenade med rivningslovet, att dokumentera och bevara oskadade byggnadsdelar, endast synes gälla den f.d. restaurangbyggnaden vars fasad ska bevaras enligt det liggande förslaget till detaljplan. Som SBF föreslagit vid granskningen bör effekten av den påtagliga skadan på riksintresset i någon mån kunna minskas om planförslaget ändras genom att krav införs att även hotell- och annexbyggnaderna uppförs som exteriört exakta rekonstruktioner. För att möjliggöra detta föreslår SBF:

  • Byggnaderna A, B och C, d.v.s. de byggnader som inrymt restaurangen/Oscars, hotellet och annexet bör i detalj dokumenteras genom laserscanning för att möjliggöra uppförande av rekonstruktioner.
  • Alla oskadade originaldelar i dessa tre byggnader tillvaratas för att kunna återanvändas
  • Frågan om exteriört exakta rekonstruktioner av de tre byggnaderna läggs in som en förutsättning för fortsatt arbete med detaljplanen
  • Den byggnad som ersätter den f.d. restaurangbyggnaden bör helst få en publik användning.

Skrivelse till Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun med anledning av beviljat rivningslov för Marstrand 73:3.

Meny