fbpx

Skansen Lejonet och Gullberget

Län: Västra Götaland
Ort: Göteborg
Datum: 07-10-2014

Hot om förvanskning. Gullberget, där Skansen Lejonet står, har varit befäst sedan 1300-talet och är därmed en av de äldsta försvarshistoriska miljöerna i Göteborg. Försvarsanläggningen Skansen Lejonet uppfördes på 1600-talet. Det är en välbevarad 1600-talsskans med stort fortifikationshistoriskt värde som skyddas som statligt byggnadsminne enlig KML. I samband med planerna på ”Västlänken”, tågtunnel under Göteborg, har hot om förvanskning uppstått mot den värdefulla kulturmiljön. Planförslaget för järnvägslinjen medger att ett bergschakt för bergtunnelns mynning får utföras nordost om Skansen Lejonet. Bergschakten kommer på ett avstånd av ca 30 meter från byggnaden. I den miljökonsekvensbeskrivning, med avseende på kulturmiljön, som Göteborgs stad låtit ta fram bedöms åtgärden innebära ett stort och irreversibelt ingrepp i Gullberget. Eftersom platsen omges av berg i dagen kommer det inte att vara möjligt att dölja ingreppet fullständigt. I utredningen skriver man att ingreppet inte kommer att påverka landmärket på något avgörande sätt, men bergschaktens omfattning och närheten till skansen gör att konsekvensen för det historiska Gullberget i sin helhet blir mycket stor. Skansen Lejonet är en av flera kulturhistoriskt värdefulla miljöer som hotas av den planerade järnvägstunneln. Västlänken är en del av de satsningar som görs inom Västsvenska paketet. Satsningarna omfattar vägar och järnvägar för tåg, bussar, spårvagnar, cyklar och bilar. Västlänken är en järnvägstunnel under Göteborg som möjliggör genomgående tågtrafik mellan Olskroken och Almedal. Tunneln ska ha stationer vid Göteborgs Central, Haga och Korsvägen.

Externa länkar
Info om Västlänken inkl kulturmiljöutredning

keyboard_arrow_up