Sippans kiosk på Odenplan

Län: Stockholm
Ort: Stockholm
Datum: 17-06-2009

Saxat ur artikel (se länkar) i Mitti Stockholm 21 september 2015

”Redan 2009 slog exploateringskontoret fast att kiosken aldrig skulle kunna byggas upp igen. Det säger Victoria Zimmermann Grönros, projektledare på exploateringskontoret.

– Vi utredde möjligheten att plocka ner den för att återuppbygga den men bedömde inte det som möjligt. Den var platsgjuten i betong och betong gick inte att skära loss utan blev till pulver. Det gick att ta tillvara vissa inredningsdetaljer och skyltarna på taket, berättar hon.
Två olika förvaltningar inom staden hade alltså två helt olika uppfattningar kring huruvida kiosken borde och kunde byggas upp igen.
Anna-Karin Ericson, enhetschef för kulturmiljö på Stadsmuseet, tycker att situationen är tråkig.

– Vi på stadsmuseet har hela tiden velat att den ska bevaras. Som det ser ut nu har olika nämnder fattat olika beslut i frågan och vi kan bara beklaga.
Just nu ligger de kvarvarande delarna av kiosken i ett lager i Kista. Enligt Anna-Karin Ericson ska personal från museet åka ut och titta på delarna, efter att Lokaltidningen Mitt i nu lyft frågan.”

En dyster bild av den svenska kommunala kulturmiljövården 2015. /PS

Den trekantiga Sippans kiosk ritades av Erik Glemme 1954 och är med sin särpräglade reklamskylt på taket en karaktärsbyggnad på Odenplan i Stockholm. Kiosken genomgick 1996 en renovering med hög ambitionsnivå med bidrag från länsstyrelsen. I Stockholm finns få kiosker av detta slag bevarade och den har enligt stadsmuseets klassificering ett stort kulturhistoriskt värde, grönmarkerad på klassificeringskartan. Kiosken var rivnignshotad pga de omdaningar som återigen görs på Odenplan inför Citybanans framdragning. Nu planeras för ett bevarande även om framtiden är något oviss. Kiosken kommer att demonteras och förvaras fram till att Odenplan är färdigställt.

Externa länkar

Då öppnar Odenplans nya kiosk
Vad hände med Sippans? | Mitti Stockholm 21 sep 2015