fbpx

Län: Uppsala
Ort: Uppsala
Datum: 17-10-2011

Parken anlades 1917 som undervisningsträdgård för blivande folkskollärare. På den tiden skulle folkhälsan befrämjas genom att folkskolorna kunde lära barnen äta frukt och bär. Nu behövs trädgården för rekreation i det hårdexploaterade området östra Luthagen och Librobäck. Restaurera i stället för att förstöra!

08-01-2023

Detaljplanen har vunnit laga kraft och bostadshusen kommer att uppföras.

02-09-2022

Mark- och miljööverdomstolen avvisar överklagandet från föreningen Seminarieparkens vänner.

25-01-2021
Kommunfullmäktige har antagit en detaljplan som innebär byggande av 110 lägenheter och att ca 100 träd fälls.

01-09-2014
Detaljplanen har överklagats upp till Mark- och miljööverdomstolen. Ärendet är avgjort och domen innebär att detaljplanen upphävdes med hänsyn till påtaglig och irreversibel skada på riksintresset. I aktualitetsförklaringen inför nästa översiktsplan anger dock kommunen, trots domen, att frågan om bebyggelse i Seminarieparken ändå ska prövas på nytt. Ansökan om byggnadsminnesförklaring har ännu ej avgjorts av länsstyrelsen.

15-01-2014
Byggplanerna för kvarteret Seminariet i Uppsala har upphävts av mark- och miljödomstolen, med hänvisning till att utbyggnaden skulle orsaka så allvarlig skada på den unika kulturmiljön att den inte kan godkännas. Men beslutet innebär tyvärr inte att sista ordet är sagt, domen kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen.

Bilder: Meta Troell och Jacqueline Altberg

Externa länkar
Rädda seminarieparkens hemsida 
Facebook sida 

keyboard_arrow_up