fbpx

Schaggarps gård

Län: Skåne
Ort: Trelleborg

Schaggarp, i utkanten av det expanderande samhället Skegrie i sydvästra Skåne och inom fastigheten Västra Värlinge 18:1, är en fyrlängad gård med uthuslängor i synligt korsvirke och putsad mangårdsbyggnad från slutet av 1700-talet. Gården ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och har ett högt kulturhistoriskt värde både i sig och som exempel på en bebyggelsetyp som till stor del försvunnit.

Lov för  rivning och uppförande av 43 nya radhuslägenheter har beviljats av kommunen. Svenska byggnadsvårdsföreningen anser att rivning skulle medföra påtaglig skada på riksintresset och strider även mot plan- och bygglagen 9 kap 34§ där det anges att byggnader inte får rivas som bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. Föreningen har därför överklagat rivningslovet och bygglovet.

En namninsamling har också startats för att försöka rädda byggnaden.

Svenska byggnadsvårdsföreningen skrivelser hittar du här

Uppdatering 2021-09-08
Svenska byggnadsvårdsföreningen (SBF) bestrider yrkandena från Lernacken Projekt AB i målet angående överklagande av länsstyrelsen i Skåne län beslut, 2021-05-20, dnr 403-5540-2021 och 403-5537-2021 beträffande rivningslov och bygglov inom fastigheten Västra Verlinge 18:1, Trelleborgs kommun.

Uppdatering 2021-03-29
Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd.

Uppdatering 2021-01-27
Länsstyrelsen i Skåne har beslutat att avvisa Svenska byggnadsvårdsföreningens överklagande av beslut om rivningslov. Föreningen har nu i sin tur överklagat Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen. Föreningen menar att man uppfyller rätten för att få överklaga enligt miljöbalken och Århuskonventionen.

Detaljplan för Skegrie öster

keyboard_arrow_up