fbpx

Sankt Eriksområdet

Län: Stockholm
Ort: Stockholm

Sankt Eriksområdet, som uppfördes på 1990-talet, är ett av Stockholms mest lyckade bostadsområden under senare decennier. Avsikten var att området skulle få en fortsättning med bebyggelse av samma karaktär på sjukhustomten intill området, men nu föreslår Staden i stället två betydligt högre och kompakta bebyggelsekvarter som kommer att negativt påverka Sankt Eriksområdets kulturmiljövärden.

Bebyggelsen i Sankt Eriksområdet har en småskalig karaktär med måttliga byggnadshöjder och anknyter till 20-talsklassicismens formspråk. Dess plankvalitéer har kommit att uppskattas av många fler än de som bor i området. Den har blivit en viktig och välkänd samtida karaktärsmiljö i Stockholm innerstad.

Det nu aktuella planförslaget kommer dock att leda till en stadsmiljö av en helt annan och torftigare karaktär. Man har valt att ansluta den föreslagna bebyggelsens utformning till det sena 1800-talets storskaliga och slutna stenstadskvarter utan att ange några motiv för detta ställningstagande och i strid med rekommendationerna i kulturmiljöanalysen. Projektet kommer att medföra en stor skalförskjutning med hushöjder upp till sju våningar, plana tak och ensartad gestaltning och kommer att utgöra en kraftig kontrast som negativt påverkar områdets kulturmiljövärden. Förslaget innebär även att trädraderna utmed Fleminggatan och Polhemsgatan huggs ner. Planförslaget strider mot PBL och brister i anpassning till stadsbilden.

Sankt eriksområdet i Stockholm

Sankt Eriksområdets kulturmiljövärden hotas av storskalig exploatering