Rölovägen, Skoghall, Hammarö kommun


Foto: Fredrik Karlsson/SolstaFoto

Län: Värmland
Ort:
Skoghall
Datum:
2023-09-18

Tidstypiska sågverksarbetarbostäder från år 1913 hotas av rivning då motivering lyder att nyproduktion blir mindre kostsam än renovering.

Redan 2017 omnämns byggnaderna i Kulturmiljöprogram för Hammarö kommun Värmlands län. Här nämns bland annat:

”Husen är oerhört viktiga att bevara för första intrycket av Skoghall, då de är karakteristiska och ligger i blickfånget. Bebyggelsemiljön utgör ännu sinnebilden av Skoghall för många och därtill utgör området en spännande och historisk kontrast till den mer sentida bebyggelsen i centrum.”

”[…] byggnadstypen blev kännetecknande för Skoghall och därför kan betraktas som en lokal byggnadstradition har husen också byggnads- och arkitekturhistoriska värden. Det finns också starka identitets- och miljöskapande värden. Kulturhistoriska värden återfinns också i den samlade miljöbilden med byggnader, vägar, trädgårdar med mera.”

”I gällande detaljplan från 1983-02-14 är området avsatt för bostadsändamål med q-bestämmelser om särskild hänsyn till bebyggelseområdets egenart. Detaljplanen bedöms ge visst skydd för de kulturhistoriska värdena.”

”Härutöver bör övervägas skyddsbestämmelser och rivningsförbud. Vid bygglovsprövning bör särskilt värnas om den samlade miljöbilden och ett bibehållande av byggnadsexteriörernas ursprungliga karaktär (PBL 8:13, 8:14, 8:17). Prövning av lov bör ske efter samråd med länsmuseet.”

Press

”Vad vill Hammarö kommun göra med Rölon?”, Nya Wermlands-Tidningen 2023-09-18

”Hyresgästerna på Rölon backas av förbundet: ”Nyproduktion oftast mycket dyrare”, SR P4 Värmland 2023-05-09

”Färgen blåser av de gamla arbetarbostäderna – oron att husen ska rivas är stor bland de boende”, SR P4 Värmland 2023-03-13

Äldre foto från Rölon, Hammarö Hembygdsförening

Flygfoto över området, ur Facebookgruppen Karlstad från ovan