fbpx

Rödfärgsrecept anno 1725

Rödfärg kan man koka själv. Byggnadskultur har receptet från 1725. Men kom ihåg regel nummer ett vid målningen: måla aldrig vid stormig eller regnig väderlek, ej heller vid köld för då kan färgen falla utaf.

Ytterligare Underrättelse (Tryckt år 1725)

I länsstyrelsens bibliotek finns bundna och tryckta författningar, förordningar, cirkulär, påbud, plakat, patent, publikationer, resolutioner, kungörelser, instruktioner, manifest, deklarationer, stadgar m m, m m från 1500-talet och framåt. Ämnena är varierande och täcker det mesta i samhällslivet.

Som sökinstrument till detta rika material kan man använda Svenskt allmänt författningsregister för tiden 1522-1862 utarbetat av N H Quiding och tryckt i Stockholm 1865. Det är ett ämnesregister.

Det mesta i bibliotekets samling återfinns i registret, men där finns också en del oregistrerat material av intresse, bl a det här återgivna receptet på rödfärg från 1725 samt Praktiska byggnadsregler till efterrättelse vid nybyggnader och reparationer av karaktärshus vid indella arméens boställen.

Ytterligare Underrättelse

huru plan och annat trävirke med den vid svavelbruket tillverkade röda färgen rätteligen bör anstrykas så att det får en vacker färg och tillika länge konserverar trävirket som därmed anstrykes – förbättrad sedan färgningen närmare är proberal.
(Tryckt år 1725)

1. När till färgen brukas tjära då blir färgen mörk och ser illa ut. Tjäran drar sig ej heller väl in i träet utan blir sittande utanpå så att när solen en tid därpå verkat, uppstiger stora blåsor, vilka spricker sönder och lämnar trävirket bart, varest sedan regn och snö fäster sig. Men om färgen blandas med vitriolvatten behåller färgen sin skönhet. Vitriolvattnet drar sig in i trävirket och konserverar detsamma. Det kostar också mindre än när därtill brukas tjära, ty till en tunna färg behövs endast sex lispund vitriol i stället för tre tunnor tjära till en tunna färg.
________________
1 lispund = 8,5 kg
1 tunna = 125,6 liter

2. Av vitriolen smältes först halvtannat lispund i 20 kannor vatten i ett träkärl. Detta vatten värmes med heta stenar och öses sedan så mycket därav i ett ämbar som bekvämligen kan uppfärgas innan det blir kallt, var uti röres så mycket väl stött och sållad färg att det blir lagom tjockt att färga med, och anstrykes sedan med en färgkvast så varmt som görligt är; ty ju varmare därmed färgas ju bättre drar det sig in i trävirket och konserverar detsamma. När detta vitriolvatten är förbrukat smältes åter halvtannat lispund vitriol även så i 20 kannor vatten och förfares på lika sätt därmed samt med den övriga vitriolen och färgar så länge man behöver färga.
_______________
I kanna = 2,62 liter

3. Till att vinna tid kan vitriolen smältas i två kärl samtidigt. Skulle vattnet bli kallt innan det hinner förbrukas kan det ånyo värmas.

4. Vill man sedan färgen är väl intorkad kosta på att överstryka byggnaden med tran så ser det väl ut men det är inte oundgängligen nödvändigt.

5. Ingen byggnad bör färgas samma sommar den är upptimrad utan sommaren efter då timret är väl torrt, eljest fastnar inte färgen väl, ej heller drar vitriolvattnet sig så väl in i timret som likväl är nödvändigt för dess konservering.

Varandes bästa tiden att färga i maj, juni och juli månader och de dagar då solen skiner.

Praktiska Byggnads-Reglor

Till efterrättelse wid Nybyggnader och Reparationer af Karakters-Hus å Indelta Arméens Boställen Utgifne år 1835

7:de Kapitlet. Målare-Arbeten

§ 47. Wattenfärg, som begagnas till anstrykning af wäggar, bör hastigt påläggas och wäl utstrykas. De fleste färger fordra twenne anstrykningar för att fullkomligt täcka. Bäst är, om färgämnet kan blandas med fin-rappningsbruket; för detta ändamål sammanblandas färgen med den släckta kalken, wharefter sanden tillsättes.

§ 48. Limfärgs werkliga utseende utrönes bäst, om den strykes på ett stycke krita. Limfärger fästa icke på whitkalkade wäggar, utan afbladas snart derifrån. Nya murar, som skola strykas med limfärg, böra derföre icke whitmenas, blott slammas en gång med tunn sandkalk, och derefter öwerstrykas med limvatten, eller bättre med mjölk. Anstrykningen bör ske twå gånger, men helt tunt, och icke torka för länge emellan hwarje gång.

§ 49. Oljefärg får icke wara för tunn, utan bör afrinna från penseln i sega droppar. Blywhitt får icke försättas med krita, med undantag af det, som är ämnadt till grundfärg. Till oljefärgs-målning skall träet spatlas, färgämnena wara mycket fint riftia; sjelfwa strykningen skall ske jemt och tunt samt helst efter träfibrernes riktning. Den får icke ske under stormig eller regnig wäderlek, och ännu mindre i köld, ty färgen får då blåsor och faller utaf.

Gösta Magnusson

2/1991

keyboard_arrow_up