Röda bryggan

Län: Västra Götaland
Ort: Göteborg
Datum: 18-02-2019

Kvarteret ligger i direkt anslutning till Rosenlundskanalen och ingår i en kulturhistoriskt intressant miljö med anknytning till stadens historiska funktion som befäst sjöfarts- och handelsstad. Det finns ett fåtal äldre byggnader och kvarter kvar, och de har ett mycket stort kulturhistoriskt och stadsbildsmässigt värde som en central del av riksintresset.
En ny detaljplan vill möjliggöra för förtätning med blandstadsbebyggelse. Till planförslaget hör ett gestaltningsprogram som bland annat syftar till att de nya byggnaderna ska få en gestaltning som ansluter till befintlig bebyggelse. Trots det visar den antikvariska konsekvensbeskrivningen att kulturmiljövärden av central betydelse kommer att gå förlorade.
I jämförelse med det tidigare samrådsförslaget görs bedömningen att viss förbättring har uppnåtts för att inordna ny bebyggelse i den gamla, men att skalan fortsatt är för hög i vissa delar. Rivning av bebyggelse kommer att resultera i kraftig reducering av kvarterets historiska berättarinnehåll.

Externa länkar
Antikvarisk konsekvensbeskrivning
Kulturmiljö och stadsbildsanalys

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

januari 2020
mars 2020
Inget evenemang hittades!