fbpx

Län: Västra Götaland
Ort: Göteborg
Datum: 18-02-2019

Kvarteret ligger i direkt anslutning till Rosenlundskanalen och ingår i en kulturhistoriskt intressant miljö med anknytning till stadens historiska funktion som befäst sjöfarts- och handelsstad. Det finns ett fåtal äldre byggnader och kvarter kvar, och de har ett mycket stort kulturhistoriskt och stadsbildsmässigt värde som en central del av riksintresset.
En ny detaljplan vill möjliggöra för förtätning med blandstadsbebyggelse. Till planförslaget hör ett gestaltningsprogram som bland annat syftar till att de nya byggnaderna ska få en gestaltning som ansluter till befintlig bebyggelse. Trots det visar den antikvariska konsekvensbeskrivningen att kulturmiljövärden av central betydelse kommer att gå förlorade.
I jämförelse med det tidigare samrådsförslaget görs bedömningen att viss förbättring har uppnåtts för att inordna ny bebyggelse i den gamla, men att skalan fortsatt är för hög i vissa delar. Rivning av bebyggelse kommer att resultera i kraftig reducering av kvarterets historiska berättarinnehåll.

Externa länkar
Antikvarisk konsekvensbeskrivning
Kulturmiljö och stadsbildsanalys