Riksrevisionen har missat målet med Riksintressen

Debattartikel av Paul Hansson och Stephan Fickler publicerad i Byggvärlden nummer 3 2014.

I artikeln “Riksintressen bromsar bostadsbyggandet” i Byggvärlden nr 1 2014 refererar författaren Anna Sjöström till en rapport från Riksrevisionen som hävdar att 60% av kommunerna med bostadsbrist har hindrats i sitt byggande de senaste tre åren. Även om påståendet är förenklat så är det korrekt att riksintressen i vissa lägen bromsar bostadsbyggandet. Men det som inte verkar vara känt, uppenbarligen inte ens på Riksrevisionen, är att det är själva poängen med våra riksintressen. Man ökar ju inte hastighetsbegränsningen på vägar för att det har blivit fler bilar?

Riksintresseområdena är skyddsvärda miljöer som samhället har bestämt att vi skall ta särskild hänsyn till. De har tillkommit just för att kommuner och exploatörer i förväg skall veta att ändringar i dessa miljöer är begränsade. Dessutom är det just under rådande högkonjunktur som riksintressena fyller sin funktion mest. Under högkonjunkturer när vinstmarginalerna är som störst kan riksintressena hjälpa till att styra investeringarna till andra områden som då har en chans att vitaliseras genom nya bostäder och andra samhällsnyttiga anläggningar. Om riksintressen försvagas kommer exploateringarna koncentreras till de områden där de förväntade vinsterna är störst, nämligen i städernas kulturhistoriska kärnor, eller i direkt anslutning till sjöar och vattendrag. Effekten blir att vi bygger bort de kvalitéer som är anledningen till de höga kvadratmeterpriserna. Med andra ord utgör riksintresseområden för kulturmiljövården ett långsiktigt skydd mot minskade marknadsvärden.

Om vi tittar närmare på Riksrevisionens rapport bygger den på enkäter, endast fyra verkliga exempel har studerats. Rapporten är helt i avsaknad av källkritik och vilar således på en svag empiri vilket leder till att resultaten är mer eller mindre lösa antaganden och en lek med statistik. Kombinerat med att Riksrevisionen haft den felaktiga utgångspunkten att riksintressen inte ska hindra bostadsbyggande så blir hela rapporten starkt tendentiös och ovetenskaplig. Vi hade förväntat oss mer överblick och ansvarstagande av Riksrevisionen. Riksrevisionen borde givetvis haft som utgångspunkt att studera om riksintressena, och statens hantering av dessa, onödigt hindrar bostadsbyggande. För att kunna besvara denna fråga på ett trovärdigt sätt måste flera verkliga exempel och faktiska förhållanden studeras så att man kan avgöra om de hinder som kommuner och exploatörer upplever är riktiga eller inte. Positivt i rapporten är ändå att den förespråkar en skärpning i hanteringen av riksintressena från de statliga myndigheterna, men det är å andra sidan ingen nyhet, det är något som kulturmiljösektorn länge önskat själva.

Det skrivs och debatteras mycket om hur vi skall råda bot på bostadsbristen. Ibland är det byggindustrins oligopol och byggföretagens höga vinster som får bära hundhuvudet, ibland är det Plan-och bygglagen eller våra Riksintressen. Om man ser historiskt på bostadsbyggandet i Sverige, och även i andra länder, så har bostadsförsörjningen fungerat bäst när marknaden har varit reglerad. Bra bostäder åt alla verkar bara kunna bli till om det allmänna tillhandahåller ett bra regelverk och bidrar till finansieringen.

Paul Hansson
Byggnadsantikvarie & fd redaktör för Byggnadskultur

Stephan Fickler
Byggnadsantikvarie & verksamhetsledare Svenska byggnadsvårdsföreningen

Externa länkar
Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler