fbpx

Remissyttrande över utredningen Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet

SBF avstyrker utredningens förslag att ge möjlighet till planavvikelse för seriebyggda hus av
följande skäl:

 • Att utesluta den nödvändiga avvägningen mellan olika intressen som sker i en
  planprövning innebär stor risk för att kultur- och naturvärden inte tas tillvara samt för att
  väsentliga kvalitetskrav i stadsbyggnaden inte tillgodoses
 • Förslaget skulle medföra en kraftig inskränkning både i kommunernas
  myndighetsutövning och i de demokratiska processerna. Eftersom EU-rätten och
  Århuskonventionen är överordnade svensk lag ifrågasätt lagligheten av att ta bort
  allmänhetens rättighet att påverka och få rättslig prövning av projekt som påverkar
  miljön.
 • Den snabba takten i tillväxtorterna innebär idag stora hot mot kultur- och naturvärden,
  att hot som skulle förstärkas ytterligare om utredningens förslag genomförs

Läs hela dokumentet här

Läs hela utredningen här

Meny