fbpx

Pyttebron och Pyttebroområdet

Län: Skåne
Ort: Ängelholm
Datum: 2012-01-30. Uppdatering 2021-05-19

Pyttebron är en järnvägsbro från 1904 som idag används som gång- och cykelbro och ingår i ett grönstråk som kallas Pyttebroområdet. En gång gick järnvägen mellan Ängelholm och Klippan här. Den kallades Pyttebanan, efter de hönor (på skånska pyttor), som promenerade på rälsen. När järnvägen lades ner blev en del av banvallen bilväg mellan Ängelholm och Munka Ljungby, men inne i stan blev den i stället ett uppskattat grönstråk och cykelväg. Bron är ett av stans landmärken. Tillsammans med den gamla banvallen synliggör den järnvägens sträckning och därmed en del av Ängelholms historia. Länsstyrelsen har vid flera tillfällen prövat frågan om byggnadsminnesförklaring av Pyttebron, men avslagit den eftersom bron inte bedömts uppfylla det höga krav på synnerligen märklighet som krävs för att den ska kunna förklaras som byggnadsminne. Regionmuseet bedömde dock att ur ett regionalt perspektiv skulle det vara väl motiverat att byggnadsminnesförklara Pyttebron. Länsstyrelsen har också lyft fram att det genom plan- och bygglagen finns möjlighet att ge skydd för byggnader utifrån lokala och regionala perspektiv. Öster om Pyttebron ligger den lilla Danielslundsparken, äldre villor med stora kulturvärden och flerbostadshus. Väster om den går en gång- och cykelväg. Längs den växer ädelträd, många av dem stora. Där finns villor, scoutgård och förskola. Ån slingrar dit också och där finns en båtplats med små båthus. Då och då har politiker velat förlänga bilvägen genom Pyttebroområdet och sedan 2010 är frågan åter aktuell. Om bilvägen byggs kommer Pyttebron och en del båthus att rivas. Ett antal träd måste fällas. Danielslundsparken blir rondell. Miljön vid de gamla villorna får karaktären av trafikplats i stället för, som nu, äldre bostadskvarter. Vägen kommer bitvis kantas av bullerplank på två meter och området får därmed mer karaktär av genomfart än bostads- och grönområde. Det finns en stor opinion mot vägbygget. 2011 hölls en folkomröstning.  Resultatet blev ett klart nej till vägen. I valen 2014 och 2018 fick de som ville ha vägen inte majoritet.  För närvarande pågår detaljplanering av vägen och en arkitekttävling om den nya bron. De som vill ha vägen hävdar att den behövs för att det ska gå att bygga vid järnvägsstationen och för att minska trafiken i stadskärnan. Det finns dock ingen utredning som visar det. Däremot en som konstaterar att trafikproblem inte måste lösas med nya vägar och att Ängelholm har bra förutsättningar för hållbar transportplanering.

Uppdatering 2024-02-18

Mark- och miljödomstolen har upphävt kommunens detaljplan för en ny väg och ny bro istället för Pyttebron. Kommunen har bestämt sig för att överklaga.

keyboard_arrow_up