fbpx

Pumpprovningen i Järla Sjö

Län: Stockholm
Ort: Järla Sjö

 

Pumprovningen är en kulturhistorisk industribyggnad som AB de Lavals Ångturbin byggde i Järla sjö efter att ha köpt mark 1895. Byggnaden hoats nu av delvis rivning samt kraftig förvanskning när fastighetsägaren The Factory i Nacka AB ansökt om bygglov för ändrad användning från kontorslokaler till bostäder i en befintlig byggnad samt till- och påbyggnad. Efter åtgärderna kommer byggnaden, om dessa genomförs, att ha fyra våningar.

Pumpprovningen har tidigare varit Q-märkt, men kommunen missade detta när beslut om ny detaljplan togs år 2000 varför byggnaden idag saknar märkning. I en bebyggelseinventering som låg till grund för planarbetet för nu gällande detaljplan bedömdes byggnaden höra till de mest kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i området. Och i Länsmuseets kulturhistoriska utredning från 1988 bedömer man Pumpprovningen som omistlig.

Kritiken har inte oväntat varit stark från många håll, såväl vad avser de kulturhistoriska värdena, som när det gäller exploateringsnivån och avsaknaden av erforderliga parkeringsplatser.

Detta till trots beviljade Nacka Kommun bygglov för åtgärderna den 28 december 2015. Den 12 maj 2016 valde dock Länsstyrelsen i Stockholm att ge några av de klagande rätt och upphävde bygglovet, i huvudsak med hänvisning till bristande antal parkeringsplatser. Fortsättning lär följa.

Uppdateringar

Pumphuset i Järla Sjö i Nacka, som skulle byggas om till lägenheter, är räddat från ombyggnad. Orsaken till att det inte blir någon ombyggnad, är att det saknas parkeringsplatser i området.

Externa länkar

Rädda Pumpprovningen på Twitter
Sicklaön 145:16 (Järlasjöbrinken 3-5). Ansökan om bygglov | Nacka Kommun 2015-12-28
Ny strid väntar i Järla sjö | nvp.se 2015-04-27
Länsstyrelsen upphäver bygglovet | 2016-05-12
Pumphuset i Järla Sjö | Serafim Fastigheter

keyboard_arrow_up