fbpx

Överklagande till MMD över Borgmästaren 4 (Carlsgården), Skänninge, Mjölby kommun

SBF menar att länsstyrelsen i Östergötlands beslut är felaktigt. Som motiv till överklagat bygglov angav SBF
att:

 • Byggnaden utgör en del av en särskilt värdefull bebyggelsemiljö/kulturmiljö.
 • Byggnaden bedöms självständigt utgöra en särskilt värdefull byggnad.
 • Bygglovet strider mot varsamhetskravet (8 kap. 17 § PBL) och förvanskningsförbudet
  (8 kap. 13 § PBL) enligt plan- och bygglagen.
 • Bygglovet innebär risk för betydande miljöpåverkan och riskerar att påtagligt skada
  riksintresset för kulturmiljövården.
 • Bygglovet strider mot PBL 2 kap 6 § p. 1 vad gäller hänsyn till stadsbilden, platsens
  kulturvärden och intresset av en god helhetsverkan.
 • Bygglovet strider mot PBL 2 kap. 6 § tredje stycket som anger att särskilda värden ska
  skyddas.

Läs hela dokumentet här

keyboard_arrow_up