Överklagande till Mark- och miljödomstolen

SBF yrkar att mark- och miljödomstolen upphäver kommunfullmäktiges i Solna kommun beslut att anta förslag till detaljplan för Stallmästaregården. SBF anser att den kompletterande nybyggnaden genom sin stora skala utgör ett dominerande ingrepp i den historiska miljön samt att byggnadens utstickande moderna utformning skulle medföra en kraftig negativ påverkan på kulturvärdena genom bristen på anpassning och genom att fragmentisera upplevelsen av den historiska miljön vid Stallmästaregården. Planförslaget strider därmed mot byggnadsminnesmärkningen och riksintresset och medför skada enligt skaderekvisitet för nationalstadspark.

Läs våra skrivelser i ärendet här.