fbpx

Överklagande till mark- och miljödomstolen över Centrum 2 m.fl, Gustav III torg, Östersund

Gustav III:s torg har höga kulturhistoriska värden och det skulle vara en stor förlust både för stadsbilden och medföra stor skada på riksintresset om detaljplanen genomförs. SBF hemställer därför att den nu antagna detaljplanen för Gustav III:s torg upphävs då SBF anser:

• Detaljplanen med byggrätt för mycket höga hus uppfyller inte de krav som bör ställas på en god livsmiljö. Det är anmärkningsvärt att kommunfullmäktige i Östersund står bakom en detaljplan som kommer att innebära mycket låg stadsbyggnadskvalitet vilket strider mot PBL 2 kap. 7 § p. 2 samt mot det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

• Detaljplanen strider mot PBL 2 kap 6 § där det bland annat anges att ”Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan”.

Läs hela dokumentet här

Meny