fbpx

Överklagande Nordstan 13:4

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, överklagar Länsstyrelsens i Västra Götaland beslut 2020-04-16, ärende 403-46526-2019, att avvisa föreningens överklagande 2019-12-10 av bygglov för till- och ombyggnad av kontor till hotell, Nordstan 13:4, Smedjegatan 5 i Göteborg, beslut § 604 BN 2019-003915.

Yrkande: SBF yrkar att Mark- och miljödomstolen undanröjer Länsstyrelsens ovan nämnda avvisningsbeslut och tillerkänner SBF talerätt i ärendet.

Motivering sammanfattning

På grund av total avsaknad av planbestämmelser i den äldre planen samt att det är fråga om höga kulturhistoriska värden bör prövningen ske som bygglov utanför detaljplan. Dock bör i första hand i stället detaljplan upprättas som underlag för bygglovsprövningen.

SBF anser således att prövningsgrunden i realiteten är densamma som i det angivna rättsfallet HD nr Ö 6017-18 och att bygglovet aktualiserar hänsynstaganden som är tydligt relaterade till miljöskyddet varför artikel 9.3 i Århuskonventionen ska beaktas.

SBF konstaterar att Länsstyrelsen agerar i strid med Århuskonventionen genom att avvisa rätten för föreningen att få talerätt i det aktuella ärendet. Detta trots att vikten av en generös tillämpning av talerätten för att allmänhetens röst ska få komma till tals i beslutsprocesserna lyfts fram i domar och på statlig nivå med hänvisning till konventionen.

Läs hela dokumentet här

Meny