fbpx

Överklagande Nordstan 13:4

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, överklagar Länsstyrelsens i Västra Götaland beslut 2020-04-16, ärende 403-46526-2019, att avvisa föreningens överklagande 2019-12-10 av bygglov för till- och ombyggnad av kontor till hotell, Nordstan 13:4, Smedjegatan 5 i Göteborg, beslut § 604 BN 2019-003915.

Yrkande: SBF yrkar att Mark- och miljödomstolen undanröjer Länsstyrelsens ovan nämnda avvisningsbeslut och tillerkänner SBF talerätt i ärendet.

Motivering sammanfattning

På grund av total avsaknad av planbestämmelser i den äldre planen samt att det är fråga om höga kulturhistoriska värden bör prövningen ske som bygglov utanför detaljplan. Dock bör i första hand i stället detaljplan upprättas som underlag för bygglovsprövningen.

SBF anser således att prövningsgrunden i realiteten är densamma som i det angivna rättsfallet HD nr Ö 6017-18 och att bygglovet aktualiserar hänsynstaganden som är tydligt relaterade till miljöskyddet varför artikel 9.3 i Århuskonventionen ska beaktas.

SBF konstaterar att Länsstyrelsen agerar i strid med Århuskonventionen genom att avvisa rätten för föreningen att få talerätt i det aktuella ärendet. Detta trots att vikten av en generös tillämpning av talerätten för att allmänhetens röst ska få komma till tals i beslutsprocesserna lyfts fram i domar och på statlig nivå med hänvisning till konventionen.

Läs hela dokumentet här

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler