fbpx

Överklagande Nordstan 13:4 i stadsdelen Nordstan, Göteborg

Efter att Svenska byggnadsvårdsföreningen överklagat Byggnadsnämnden i Göteborgs kommuns beslut om att bevilja bygglov för till- och ombyggnad av kontor och lokaler till hotell på fastigheten Nordstaden 13:4, har nu Länsstyrelsen i Värsta Götaland upphävt beslutet. 

Länsstyrelsen bedömer sammanfattningsvis att bygglovet inte är förenligt med platsens och byggnadernas kulturhistoriska värden enligt 8 kap. 17 § PBL och 8 kap. 13 § PBL. Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte uppfyller kravet på god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § PBL genom den föreslagna skalförskjutningen i stadsrummet. Länsstyrelsen bedömer vidare att beslutet innebär skada på riksintresset för kulturmiljövård. Länsstyrelsen upphäver därför nämndens beslut om bygglov.

Läs hela dokumentet här

Meny