fbpx

Överklagande Hästen 21, Stockholm

Beslut som överklagas: Stadsbyggnadsnämndens i Stockholm beslut 2018-11-22 att anta förslag till detaljplan för Hästen 21 i stadsdelen Norrmalm, Stockholm.

Överklagande

Beslut som överklagas: Stadsbyggnadsnämndens i Stockholm beslut 2018-11-22 att anta förslag till detaljplan för Hästen 21 i stadsdelen Norrmalm, Stockholm. Dnr: S-Dp 2015-14011.

Klagande

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, grundades 1975 och är en oberoende icke vinstdrivande ideell förening med drygt 6500 medlemmar. Föreningen verkar för att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, att slå vakt om vårt byggda och gröna kulturarv och utnyttja detta som en resurs i stadsutvecklingen samt att främja en god stadsmiljö och god kvalitet i övrigt i nutida stadsplanering. SBF avgav yttrande över förslaget till detaljplan för Hästen 21 vid samrådet (yttrande daterat 2017-09-08). Enligt dom i mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt 2017-07-10 (P 1535-17) gavs SBF klagorätt över detaljplan enligt plan- och bygglagen 13 kap 12§ i egenskap av att vara en sådan ideell förening som anges i Århuskonventionen och i unionsrätten samt med hänvisning till att skydd av kulturmiljön får anses inrymmas i de skyddsändamål som anges i 16 kap 13§ miljöbalken.

Yrkande

  • SBF yrkar att stadsbyggnadsnämndens ovan nämnda beslut att anta detaljplanen upphävs.
  • SBF hemställer att ärendet remitteras till Riksantikvarieämbetet för bedömning av projektets effekter för kulturmiljön som underlag för mark- och miljödomstolens bedömning både av rivningen av den av Stadsmuseet grönklassade byggnaden och av påverkan på berörda uttryck för riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården.
Meny