fbpx

Överklagande Hästen 21 i stadsdelen Norrmalm

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, grundades 1975 och är en oberoende icke vinstdrivande ideell förening med cirka 6500 medlemmar. Föreningen verkar för att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, att slå vakt om vårt byggda och gröna kulturarv och utnyttja detta som en resurs i stadsutvecklingen samt att främja en god stadsmiljö och god kvalitet i övrigt i nutida stadsplanering. SBF avgav yttrande över förslaget till detaljplan för Hästen 21 vid samrådet (yttrande daterat 2017-09-08).

SBF överklagade den aktuella detaljplanen i föregående process bland annat med hänvisning till att kommunfullmäktige i stället för stadsbyggnadsnämnden borde ha antagit detaljplanen då planärendet är av principiell betydelse och stor vikt (plan- och bygglagen 5 kap 27§). På denna grund upphävde mark- och miljödomstolen, MMD, detaljplanen (dom 2020-01-30, mål nr P 380-19).

Av samma dom framgår motiveringen för att SBF tillerkändes klagorätt över detaljplanen enligt plan- och bygglagen 13 kap 12§: ”I den i målet aktuella detaljplanen aktualiseras kulturmiljöfrågor på ett sådant sätt att föreningar som uppfyller nämnda krav (16 kap 13§ miljöbalken, min anm.) har rätt att överklaga antagandebeslut”. SBF bedömdes av domstolen som en sådan förening som avses i 16 kap 13§ miljöbalken och som i övrigt uppfyller kraven på klagorätt.

Yrkande

  • SBF yrkar att kommunfullmäktiges ovan nämnda beslut att anta detaljplanen upphävs.
  • SBF hemställer att ärendet remitteras till Riksantikvarieämbetet för bedömning av projektets effekter för kulturmiljön som underlag för MMD:s bedömning både av rivningen av den av Stadsmuseet grönklassade byggnaden och av påverkan på berörda uttryck för riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården (AB 115).

Motivering/sammanfattning

  •   Förslaget innebär rivning av ett av Stadsmuseet grönklassat byggnadsverk av hög arkitektonisk kvalitet. En rivning av denna historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt och konstnärligt värdefulla byggnad strider mot plan- och bygglagen 9 kap 34§.
  •   Den föreslagna nya byggnaden bryter kraftigt mot skalan i ett stort närområde, frånsett ett grannhus. Förslaget utraderar en del av en väl sammanhållen kulturhistoriskt värdefull miljö med av Stadsmuseet blåklassad bebyggelse och innebär också genom den avsevärda byggnadshöjden att Hötorgshusens betydelse som symbol för City i stadsbilden förminskas. Förslaget strider mot plan- och bygglagen 2 kap 3 och 6§§ som anger att planläggning ska ske med hänsyn till stadsbilden och kulturvärden samt att ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
  •   I planbeskrivningen hänvisas till “Program för City”. Planförslaget strider emellertid mot riktlinjer i programmet som påtalar hänsyn till befintliga kulturvärden. Planförslaget strider därmed mot den översiktliga planeringen utan att detta nämns i planbeskrivningen.
  •   Förslaget innebär negativ påverkan på flera av uttrycken för riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården (AB 115) och också på näromgivningen med dess av Stadsmuseet blåklassade byggnader. En viktig årsring i Cityförnyelsen på 1970-talet försvinner. Enligt SBF:s bedömning skulle projektet komma att medföra påtaglig skada på riksintresset vilket strider mot miljöbalkens skydd mot sådana åtgärder enligt 3 kap 6§. Även länsstyrelsen gör denna bedömning men har trots detta inte överprövat Stadens beslut att anta detaljplanen vilket strider mot plan- och bygglagen 11 kap 10§ p1.
  •   Planförslaget strider mot det arkitekturpolitiska målet att ta tillvara och utveckla kulturhistoriska värden och de nationella miljökvalitetsmålen både till följd av brist på hänsyn till kulturhistoriska värden (målet God bebyggd miljö) och med hänsyn till att effekten av projektet, med rivning och nybyggnad, blir ökad klimatpåverkan under 120 år (målet Begränsad klimatpåverkan).

Läs hela dokumentet här

Meny